คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ ถ่ายทอดสอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัยประเมินราคาการติดตั้งได้ตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานการติดตั้ง ส่งมอบงานได้ตามมาตรฐานและข้อตกลง ตลอดจนมีการประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบไฟฟ้าทั่วไปมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบไฟฟ้าทั่วไปมาไม่น้อยกว่า 4 ปี และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และ ผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี และ ผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและการติดตั้ง และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-OSTL-138A ปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
ASV-MFNM-141A ประเมินราคาการติดตั้งได้ตามมาตรฐาน
ASV-VBEM-146A ควบคุมดูแลการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานการติดตั้ง
ASV-OWNS-147A ส่งมอบงานได้ตามมาตรฐานและข้อตกลง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ