คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงาน แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหา และตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานด้านปฏิบัติงานในสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าและเชื้อเพลิงได้อย่างปลอดภัย สำรวจและประเมินสภาพความพร้อมของพื้นที่มาตรฐาน เขียนแบบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันได้ตามมาตรฐาน จัดเตรียมอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามแบบ/ใบงาน ติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน ทดสอบและส่งมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน (Commissioning test) ตลอดจนมีทักษะในการควบคุมงาน มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญ เพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบไฟฟ้าทั่วไปมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบไฟฟ้าทั่วไปมาไม่น้อยกว่า 4 ปี และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ การบริการยานยนต์ บริการหลังการขาย และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-YEEN-148A ปฏิบัติงานในสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าและเชื้อเพลิงได้อย่างปลอดภัย
ASV-FUCO-150A จัดทำรายงานสรุปความพร้อมของสถานที่ได้ตามมาตรฐาน
ASV-CIXD-152A ประเมินราคาการติดตั้งสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน
ASV-GGTV-157A ควบคุมดูแลการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานการติดตั้ง
ASV-MCIM-158A บันทึกและจัดทำรายงานการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ