คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้เครื่องมือและทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยกับไฟฟ้าแรงดันสูง ตรวจสอบและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนและควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในระบบแบตเตอรี่แรงดันสูงของรถยนต์ไฟฟ้า ตรวจสอบและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศของรถยนต์ไฟฟ้า ตรวจสอบและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบระบายความร้อนของรถยนต์ไฟฟ้า ตรวจสอบและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบเบรกของรถยนต์ไฟฟ้า ตรวจสอบและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงยานยนต์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ การบริการยานยนต์ บริการหลังการขาย และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-XPDW-123A ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยกับไฟฟ้าแรงดันสูงในรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-QHAI-124A ถอด ประกอบและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนและควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-EMTH-125A ถอด ประกอบและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบแบตเตอรี่และไฟฟ้าแรงดันสูงของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-OJUA-126A ถอด ประกอบและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-IGNZ-127A ถอด ประกอบและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบระบายความร้อนของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-AQZN-128A ถอด ประกอบและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเบรกของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-JRDN-129A ถอด ประกอบและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบอัดประจุไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0428-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0412-A : วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
CB-0086-A : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ