คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ระดับ 3 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ประเมินและตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตามที่ลูกค้าต้องการได้ แนะนำสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และการบริการ เสนอแนะข้อมูลให้คำแนะนำแก่ลูกค้า สื่อสารกับลูกค้า สอบถาม และรับฟังความต้องการของลูกค้า ปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้า สามารถนำเสนอคุณลักษณะและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า รวมถึงทำนัดหมายกับลูกค้า รับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลความต้องการใช้บริการ และปัญหาต่าง ๆ จากลูกค้า และตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าให้ตรงกับฐานข้อมูลขององค์กร เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้า ทั้งนี้จะต้องอธิบายขั้นตอนและกระบวนการซ่อมให้กับลูกค้า รวมถึงอธิบายรายละเอียดการซ่อมบำรุง ชิ้นส่วน อะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้ ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ และส่งบันทึกข้อมูลให้กับฝ่ายซ่อมบำรุง และนัดหมายกำหนดการรับรถให้ฝ่ายซ่อมบำรุงและลูกค้าได้ทราบข้อมูล นอกจากนั้นจะต้องสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการด้วย หากลูกค้ามีข้อร้องเรียนจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อร้องเรียน และสาเหตุปัญหาของลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ และรายงานสาเหตุของปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้

         1.ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้

                    (1) มีประสบการณ์ทำงานในงานบริการยานยนต์ พนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการอย่างน้อย 1 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสถานประกอบการ ไม่นับการฝึกงานที่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง

                   (2) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียด         

         2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้

                     (1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ

                     (2) มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 7 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
พนักงานช่วยขายในร้านค้า (5223)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ มีลักษณะการประกอบอาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ อาทิ พนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ พนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ช่างบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ช่างบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น

 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-SPTT-192A เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ASV-LGFI-193A สื่อสารกับลูกค้า
ASV-PUSX-197A ทำนัดหมาย
ASV-RBGL-198A แก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน
ASV-FVXZ-199A ติดตามผลหลังการซ่อม
ASV-MNDI-200A รายงานผลลูกค้าร้องเรียน
ASV-MHNZ-201A วิเคราะห์ปัญหารถยนต์เบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0086-A : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ