คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจรจางานขาย สามารถต่อรองกับลูกค้า เปรียบเทียบข้อมูลความต้องการของลูกค้ากับฐานข้อมูลขององค์กรได้ และสามารถจัดทำรายงานเสนอพนักงานอาวุโสเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ สามารถวางแผนและนำเสนอแผนการจัดการการเงินให้แก่ลูกค้า จับคู่ความต้องการของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงปิดการขายได้ โดยจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม และข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูลขององค์กรได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้

         1.ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้

                    (1) มีประสบการณ์ทำงานในงานบริการยานยนต์ พนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว อย่างน้อย 1 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสถานประกอบการ ไม่นับการฝึกงานที่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง

                   (2) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียด

         2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้

                     (1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ

                    (2) มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 2 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
พนักงานช่วยขายในร้านค้า (5223)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ มีลักษณะการประกอบอาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว อาทิ พนักงานขายรถยนต์ พนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ  พนักงานขายรถยนต์ พนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ช่างบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ช่างบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-LGXD-195A เจรจางานขาย
ASV-BNNR-196A วางแผนและนำเสนอแผนการจัดการการเงินให้แก่ลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ