คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ5 โดยมีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อนในงานอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน คิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ ซ่อมระบบชุดส่งกำลังและมอเตอร์ในเรถยนต์ไฮบริด ซ่อมระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฮบริด ซ่อมระบบการจัดการเครื่องยนต์ในรถยนต์ไฮบริด และการควบคุมและกำกับงานซ่อมรถยนต์ไฮบริด ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
    1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
        (1) มีประสบการณ์ทำงานในงานบริการยานยนต์ พนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว อย่างน้อย 3 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสถานประกอบการ ไม่นับการฝึกงานที่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง
        (2) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียด
    2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
        (1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
        (2) มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 4 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์ (7231)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ มีลักษณะการประกอบอาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ อาทิ ช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 4 ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส  ช่างซ่อมระบบส่งกำลัง ช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง ช่างบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ช่างบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-JHPB-252A ซ่อมระบบชุดส่งกำลังและมอเตอร์ในรถยนต์ไฮบริด
ASV-BOCC-253A ซ่อมระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฮบริด
ASV-CKBB-254A ซ่อมระบบการจัดการเครื่องยนต์ในรถยนต์ไฮบริด
ASV-DRMF-255A การควบคุมและกำกับงานซ่อมรถยนต์ไฮบริด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ