คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ระดับ 3 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์ ใช้เครื่องมือช่างเครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์   บำรุงรักษาเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส  บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถบรรทุกและรถบัส  บำรุงรักษาระบบส่งกำลัง และเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส  ตรวจสอบระบบยก (ไฮดรอลิก)ตรวจสอบตัวถังและแชสซีตามระยะทาง และควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้

1.ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้

(1) มีประสบการณ์ทำงานในงานบริการยานยนต์ ช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์

ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง อย่างน้อย 1 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสถานประกอบการ ไม่นับการฝึกงานที่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง

          (2) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียด

2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้

(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ

(2) มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 9 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบ

ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหม

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์ (7231)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ มีลักษณะการประกอบอาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป อาทิ ช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ช่างบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-KCSV-165A ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-DXUC-166A ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
ASV-DJMH-169A ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-LCVN-271A บำรุงรักษาเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส
ASV-CBBV-272A บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถบรรทุกและรถบัส
ASV-YQIV-273A บำรุงรักษาระบบส่งกำลัง และเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส
ASV-CPMA-274A ตรวจสอบระบบยก (ไฮดรอลิก)
ASV-BSPF-275A ตรวจสอบตัวถังและแชสซีตามระยะทาง
ASV-RJIZ-276A ควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ