คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ ถ่ายทอดสอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยกับไฟฟ้าแรงดันสูง (HV) วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบขับเคลื่อนและควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้า  วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบแบตเตอรี่ HV ของรถยนต์ไฟฟ้า วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบปรับอากาศของรถยนต์ไฟฟ้า วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบระบายความร้อนของรถยนต์ไฟฟ้า วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบเบรกของรถยนต์ไฟฟ้า วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้า บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าได้ ตลอดจนมีการประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงยานยนต์มาไม่น้อยกว่า 4 ปี และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพในระดับคุณวุฒินี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ 
  5. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพในระดับคุณวุฒินี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ การบริการยานยนต์ บริการหลังการขาย และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-JOJV-130A ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยกับไฟฟ้าแรงดันสูงในรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-NPIE-131A วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบขับเคลื่อนและควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้า 
ASV-FGTE-132A วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-TCRI-133A วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบปรับอากาศของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-TBAU-134A วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบระบายความร้อนของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-CIAW-135A วินิจฉัยและแก้ปัญหาระบบเบรกของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-BWEA-136A วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาระบบอัดประจุไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้า
ASV-CTDM-137A บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0428-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ