คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ดูแล
เอาใจใส่ลูกค้า ประเมินและตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตามที่ลูกค้าต้องการได้ แนะนำสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และการบริการ เสนอแนะข้อมูลให้คำแนะนำแก่ลูกค้า สื่อสารกับลูกค้า สอบถาม และรับฟังความต้องการของลูกค้า สามารถนำเสนอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า รวมถึงประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์ ตรวจสอบ ประเมินสภาพ และบันทึกข้อมูลสภาพโครงสร้างตัวถังรถยนต์ และการตรวจสอบ ประเมินสภาพ และบันทึกข้อมูลสภาพชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์ ประเมินสภาพรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ การประเมิน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ การตรวจสอบ
การประเมิน การบันทึกข้อมูลสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์ การตรวจสอบ การประเมิน การบันทึกข้อมูลการทำงานของของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์ การตรวจสอบ การประเมิน การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์  การประเมินสภาพระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบ การประเมิน การบันทึกข้อมูลระบบขับเคลื่อนรถยนต์ การตรวจสอบ
การประเมิน การบันทึกข้อมูลห้องเครื่องยนต์ และการตรวจสอบ การประเมิน การบันทึกข้อมูลสภาพ
เครื่องล่างรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้

         1.ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้

                    (1) มีประสบการณ์ทำงานในงานบริการยานยนต์ พนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว อย่างน้อย 1 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสถานประกอบการ ไม่นับการฝึกงานที่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง

                   (2) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียด         

         2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้

                 (1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ

                 (2) มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 5 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เจ้าของร้านค้า (5221)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ มีลักษณะการประกอบพนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว อาทิพนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว พนักงานขายรถยนต์ พนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ  ช่างบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ช่างบำรุงรักษาเครื่องล่าง รถยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-SPTT-192A เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ASV-LGFI-193A สื่อสารกับลูกค้า
ASV-TEGC-202A ประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์
ASV-PZZB-203A ประเมินสภาพรถยนต์
ASV-RSUT-204A ประเมินสภาพระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในรถยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ