หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินสภาพรถยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-PZZB-203A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินสภาพรถยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว


1 5221 เจ้าของร้านค้า

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถประเมินสภาพรถยนต์ การตรวจสอบ ประเมิน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ การตรวจสอบ ประเมิน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์ การตรวจสอบ ประเมิน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์ และการตรวจสอบ ประเมิน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV130321

การตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์

ตรวจสอบไฟฟ้ารถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130321.01 192983
IV130321

การตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์

ประเมินระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130321.02 192984
IV130321

การตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์

บันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130321.03 192985
IV130322

การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์

ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130322.01 192995
IV130322

การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์

ประเมินสภาพสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130322.02 192996
IV130322

การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์

บันทึกข้อมูลสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130322.03 192997
IV130323

การตรวจสอบการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130323.01 193005
IV130323

การตรวจสอบการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์

ประเมินสภาพอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130323.02 193006
IV130323

การตรวจสอบการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์

บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130323.03 193007
IV130324

การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์

ตรวจสอบการทํางานของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130324.01 192998
IV130324

การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์

ประเมินการทํางานของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130324.02 192999
IV130324

การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์

บันทึกข้อมูลการทํางานของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130324.03 193000

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

2. สามารถตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

3. สามารถตรวจสอบการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานระบบไฟฟ้ารถยนต์ 

2. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์ 

3. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์

4. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์

5. ความรู้เกี่ยวกับหลักการการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและระบบต่าง ๆ ภายในห้องโดยสารรถยนต์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แสดงผลงานการประเมินสภาพรถยนต์

    2. แสดงถึงการประเมินสภาพรถยนต์

    3. แสดงถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์

    4. แสดงถึงการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์

    5. แสดงถึงการตรวจสอบการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์

    6. แสดงถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์

    7. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ  ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการประเมินสภาพรถยนต์

    2. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์

    3. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์

    4. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของรถยนต์

    5. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถยนต์

    6. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2.วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3.ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

    2. แบบประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน

    3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า นำเสนอแผนการซ่อมบำรุงและการรับประกันหลังการขาย รวมถึงการเจรจางานขาย โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์ ข้อสอบข้อเขียน การประเมินเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) และเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

        การประเมินสภาพรถยนต์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินราคารถยนต์ ผู้เข้ารับการประเมินต้องทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสภาพภายในและระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินราคารถยนต์ ผู้เข้ารับการประเมินต้องทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสภาพภายในเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กระจกไฟฟ้า ระบบล็อก ระบบส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบนำทาง และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของการประเมินตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสภาพภายในและระบบอำนวยความสะดวกได้

    II) สถานที่ทำงาน (Work Site)

        ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating  Conditions)

        การนำเสนอ และสื่อสารกับลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/documents)

        นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

4. ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ