หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-TEGC-202A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว


1 5223 พนักงานช่วยขายในร้านค้า

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์ โดยตรวจสอบ ประเมิน และบันทึกข้อมูลสภาพโครงสร้างตัวถังรถยนต์ การตรวจสอบ ประเมิน และบันทึกข้อมูลสภาพชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV130311

ตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถยนต์

ตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวถังรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130311.01 192977
IV130311

ตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถยนต์

ประเมินสภาพโครงสร้างตัวถังรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130311.02 192978
IV130311

ตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถยนต์

บันทึกข้อมูลสภาพโครงสร้างตัวถังรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130311.03 192979
IV130312

การตรวจสภาพสีรถยนต์

ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์โดยรอบได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130312.01 192980
IV130312

การตรวจสภาพสีรถยนต์

ประเมินสภาพชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130312.02 192981
IV130312

การตรวจสภาพสีรถยนต์

บันทึกข้อมูลสภาพชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130312.03 192982

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

2. สามารถตรวจสอบ ประเมิน และบันทึกข้อมูลสภาพโครงสร้างตัวถังรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

3. สามารถตรวจสอบ ประเมิน และบันทึกข้อมูลสภาพชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์ 

2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถยนต์ 

3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แสดงผลงานการประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์

    2. แสดงถึงการประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์

    3. แสดงถึงการตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถยนต์

    4. แสดงถึงการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์

    5. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ  ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการประเมินสภาพตัวถังและสีรถยนต์

    2. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถยนต์

    3. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์

    4. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

    2. แบบประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน

    3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า นำเสนอแผนการซ่อมบำรุงและการรับประกันหลังการขาย รวมถึงการเจรจางานขาย โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์ ข้อสอบข้อเขียน การประเมินเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) และเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

        การประเมินสภาพโครงสร้างตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินราคารถยนต์ ผู้เข้ารับการประเมินต้องทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสภาพโครงสร้างตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์ และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของการประเมินตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสภาพโครงสร้างตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนภายนอกและสีรถยนต์ได้

    II) สถานที่ทำงาน (Work Site)

        ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating  Conditions)

        การนำเสนอ และสื่อสารกับลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/documents)

         นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

4. ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ