คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 4 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินราคารถยนต์ ตรวจสอบ
เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินสภาพรถยนต์ รวมถึงการประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว โดยเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเปรียบเทียบกับราคากลาง ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วโดยใช้ฐานข้อมูลองค์กร และนำเสนอราคาประเมินพร้อมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ของรถยนต์กับผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านราคา นอกจากนั้นยังรวมถึงการกำหนดราคารับซื้อรถยนต์ใช้แล้ว การนำเสนอราคาประเมินกับเจ้าของรถยนต์ การเจรจาต่อรองราคาเพื่อหาข้อสรุปโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดที่ได้ทำการจัดเก็บไว้ และถึงเรื่องของการกำหนดราคาและรับซื้อรถยนต์ใช้แล้ว จัดซื้อรถยนต์ใช้แล้วได้ภายใต้งบประมาณที่กำหนด จัดการเอกสารทางกฎหมาย และดำเนินการจัดซื้อ และจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลขององค์กรได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้

         1.ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้

                    (1) มีประสบการณ์ทำงานในงานบริการยานยนต์ พนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว อย่างน้อย 2 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสถานประกอบการ ไม่นับการฝึกงานที่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง

                   (2) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียด                  

         2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้

                 (1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ

                 (2) มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 2 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เจ้าของร้านค้า (5221)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ มีลักษณะการประกอบอาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ พนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว พนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ หรือพนักงานตรวจสภาพ
และประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-SRQX-205A ประเมินราคารถยนต์ ใช้แล้ว
ASV-QUJP-206A กำหนดราคารับซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ