หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินสภาพระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในรถยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-RSUT-204A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินสภาพระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในรถยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานตรวจสภาพและประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว


1 5221 เจ้าของร้านค้า

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถประเมินสภาพระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในรถยนต์โดยสามารถตรวจสอบ ประเมิน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนรถยนต์ ตรวจสอบ ประเมิน บันทึกข้อมูลห้องเครื่องยนต์ และตรวจสอบ ประเมิน บันทึกข้อมูลสภาพเครื่องล่างรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV130331

การตรวจสอบระบบขับเคลื่อนรถยนต์

ตรวจสอบระบบขับเคลื่อนรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130331.01 193013
IV130331

การตรวจสอบระบบขับเคลื่อนรถยนต์

ประเมินระบบขับเคลื่อนรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130331.02 193014
IV130331

การตรวจสอบระบบขับเคลื่อนรถยนต์

บันทึกข้อมูลระบบขับเคลื่อนรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130331.03 193015
IV130332

การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์

ตรวจสอบห้องเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130332.01 193016
IV130332

การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์

ประเมินห้องเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130332.02 193017
IV130332

การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์

จดบันทึกข้อมูลห้องเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130332.03 193018
IV130333

การตรวจสอบสภาพเครื่องล่างรถยนต์

ตรวจสอบสภาพเครื่องล่างรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130333.01 193019
IV130333

การตรวจสอบสภาพเครื่องล่างรถยนต์

ประเมินสภาพเครื่องล่างรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130333.02 193020
IV130333

การตรวจสอบสภาพเครื่องล่างรถยนต์

บันทึกข้อมูลสภาพเครื่องล่างรถยนต์ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130333.03 193021

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถตรวจสอบระบบขับเคลื่อนรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

2. สามารถตรวจสอบสภาพห้องเครื่องยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

3. สามารถตรวจสอบเครื่องล่างรถยนต์ได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและหลักการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนรถยนต์ 

2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและหลักการตรวจสอบห้องเครื่องยนต์

3. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและหลักการตรวจสอบเครื่องล่างรถยนต์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แสดงผลงานการประเมินสภาพระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในรถยนต์

    2. แสดงถึงประเมินสภาพระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในรถยนต์

    3. แสดงถึงการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนรถยนต์

    4. แสดงถึงการตรวจสอบห้องเครื่องยนต์

    5. แสดงถึงการตรวจสอบสภาพเครื่องล่างรถยนต์

    6. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ  ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการประเมินสภาพระบบอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในรถยนต์

    2. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนรถยนต์

    3. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบห้องเครื่องยนต์

    4. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพเครื่องล่างรถยนต์

    5. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

    2. แบบประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน

    3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า นำเสนอแผนการซ่อมบำรุงและการรับประกันหลังการขาย รวมถึงการเจรจางานขาย โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์ ข้อสอบข้อเขียน การประเมินเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) และเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

        การประเมินสภาพภายในและระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินราคารถยนต์ ผู้เข้ารับการประเมินต้องทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระบบขับเคลื่อนรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องล่าง ระบบส่งกำลัง รวมถึงระบบเบรก และสามารถอธิบายถึงสาเหตุของการประเมินตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสภาพรถยนต์ได้ 

    II) สถานที่ทำงาน (Work Site)

        ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)

        การนำเสนอ และสื่อสารกับลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/documents)

        นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

4. ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ