หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารกับลูกค้า

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-LGFI-193A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารกับลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานขายรถยนต์ใหม่


1 5221 เจ้าของร้านค้า
1 5223 พนักงานช่วยขายในร้านค้า

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถปฏิบัติงานสื่อสารกับลูกค้า สอบถาม และรับฟังความต้องการของลูกค้า สามารถนำเสนอคุณลักษณะและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV130121

สอบถามความต้องการของลูกค้า

ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130121.01 192877
IV130121

สอบถามความต้องการของลูกค้า

ใช้คำถามปลายปิดเพื่อยืนยันความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130121.02 192878
IV130121

สอบถามความต้องการของลูกค้า

ใช้คำถามแบบเจาะเพื่อให้ได้รายละเอียดได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130121.03 192879
IV130122

รับฟัง/ตอบรับความต้องการของลูกค้า

รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130122.01 192885
IV130122

รับฟัง/ตอบรับความต้องการของลูกค้า

ยืนยันความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130122.02 192886
IV130123

สื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์

สอบถามความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130123.01 192887
IV130123

สื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์

รับฟังความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130123.02 192888
IV130123

สื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์

จดบันทึกความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130123.03 192889
IV130124

นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

นำเสนอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130124.01 192890
IV130124

นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

นำเสนอสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

IV130124.02 192891

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  สามารถใช้คำถามต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

2.  สามารถรับฟัง และตอบรับความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

3.  สามารถสื่อสารกับลูกค้าเพื่อรับฟัง และจดบันทึกข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 

4.  สามารถนำเสนอคุณลักษณะและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามแบบต่าง ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของลูกค้า 

2. ความรู้เกี่ยวกับการรับฟังและยืนยันข้อมูลความต้องการของลูกค้า 

3. ความรู้เกี่ยวกับการสอบถาม รับฟัง และจดบันทึกข้อมูลความต้องการของลูกค้า 

4. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอคุณลักษณะและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แสดงผลงานการสื่อสารกับลูกค้า

    2. แสดงถึงการสอบถามความต้องการของลูกค้า

    3. แสดงถึงการรับฟัง/ตอบรับความต้องการของลูกค้า

    4. แสดงถึงการสื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์

    5. แสดงถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

    6. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ  ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้า

    2. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการสอบถามความต้องการของลูกค้า

    3. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการรับฟัง/ตอบรับความต้องการของลูกค้า

    4. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์

    5. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

    6. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

    2. แบบประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน

    3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำรายละเอียด

    การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า นำเสนอแผนการซ่อมบำรุงและการรับประกันหลังการขาย รวมถึงการเจรจางานขาย โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์ ข้อสอบข้อเขียน การประเมินเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) และเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

        สื่อสารกับลูกค้า พิจารณาจากความสามารถในการสอบถามความต้องการของลูกค้า รับฟัง/ตอบรับความต้องการของลูกค้า สื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

    II) สถานที่ทำงาน (Work Site)

        ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)

        การนำเสนอ และสื่อสารกับลูกค้าได้ตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/documents)

        นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

4. ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ