คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการประชุม อาชีพนักจัดการการจัดประชุม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการประชุม อาชีพนักจัดการการจัดประชุม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารทีมงาน บริหารกลุ่มลูกค้า วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริหารงบประมาณ บริหารการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริหารโปรแกรมการประชุม บริหารวิทยากร บริหารการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้ในการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการจัดประชุม อย่างน้อย 3 ปี
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการจัดประชุม ระดับ 4 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพดังนี้     
      2.1 พัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริหารกลุ่มลูกค้าสำหรับพัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม และบริหารทีมงานสำหรับพัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม
      2.2 วางแผนการขายและการตลาด ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ บริหารกลุ่มลูกค้าสำหรับวางแผนการขายและการตลาด บริหารงบประมาณสำหรับวางแผนการขายและการตลาด บริหารการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และบริหารทีมงานสำหรับวางแผนการขายและการตลาด
      2.3 จัดโปรแกรมการประชุม ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 9 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ บริหารโปรแกรมการประชุม บริหารวิทยากร บริหารการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และบริหารทีมงานสำหรับจัดโปรแกรมการประชุม
      2.4 บริหารการปฏิบัติการ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ บริหารผู้ให้บริการ บริหารงบประมาณสำหรับบริหารการปฏิบัติการ และบริหารทีมงานสำหรับบริหารการปฏิบัติการ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

               บุคคลในอาชีพนักจัดการการจัดประชุม ซึ่งมีหน้าที่ด้านบริหารทีมงาน บริหารกลุ่มลูกค้า วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริหารงบประมาณ บริหารการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริหารโปรแกรมการประชุม บริหารวิทยากร บริหารการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีตำแหน่งงาน เช่น นักพัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม นักวางแผนการขายและการตลาด นักจัดโปรแกรมการประชุม นักบริหารการปฏิบัติการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-MTM-4-002ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-JTAT-009A วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
MIC-NDPL-010A บริหารกลุ่มลูกค้าสำหรับพัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม
MIC-GNLG-011A บริหารทีมงานสำหรับพัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม
MIC-DGEM-012A บริหารกลุ่มลูกค้าสำหรับพัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม
MIC-WSXB-013A บริหารงบประมาณสำหรับวางแผนการขายและการตลาด
MIC-LURO-014A บริหารการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
MIC-QWKO-015A บริหารทีมงานสำหรับวางแผนการขายและการตลาด
MIC-MQZY-016A บริหารโปรแกรมการประชุม
MIC-WPRO-017A บริหารวิทยากร
MIC-BXIM-018A บริหารการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
MIC-ULZQ-019A บริหารทีมงานสำหรับจัดโปรแกรมการประชุม
MIC-BGGQ-020A บริหารผู้ให้บริการ
MIC-MXBP-021A บริหารงบประมาณสำหรับการบริหารการปฏิบัติการ
MIC-ASON-022A บริหารทีมงานสำหรับการบริหารการปฏิบัติการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ