คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการประชุม อาชีพนักจัดการการจัดประชุม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการประชุม อาชีพนักจัดการการจัดประชุม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการมองภาพรวมของธุรกิจ องค์การ บริหารงานเชิงรุก และบริหารทีมงาน  โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้ในการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการจัดประชุม อย่างน้อย 3 ปี
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการจัดประชุม ขั้น 5 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

            บุคคลในอาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการจัดประชุม ซึ่งมีหน้าที่บริหารภาพรวมขององค์การ บริหารงานเชิงรุก บริหารทีมงาน โดยมีตำแหน่งงาน เช่น ผู้บริหารการจัดประชุม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-MTM-5-003ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-DRSG-001A บริหารภาพรวมขององค์กร
MIC-ECLW-007A บริหารงานเชิงรุก
MIC-LFOD-008A บริหารทีมงานสำหรับบริหารจัดการการจัดประชุม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ