สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ( 24 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ระดับ 7 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ระดับ 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพวิทยากร ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพวิทยากร ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพวิทยากร ระดับ 6 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพวิทยากร ระดับ 7

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
อาชีพบริหารร้านค้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักขาย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ประกอบการ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพวิทยากร 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ