คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะมีเป็นผู้มีความสามารถในการขยายธุรกิจอิสระให้กว้างขวางออกไป แสวงหาผู้มุ่งหวังรายใหม่  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ด้านการบริหารงาน มึความรู้ด้านการวางแผน  มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี  กำหนดขั้นตอนสำหรับวิธีการเปิดใจ ผู้มุ่งหวังรายใหม่ เพื่อศึกษาความต้องการที่แท้จริงของผู้มุ่งหวังรายใหม่ โดยใช้การเปิดใจด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ  7Ps สร้างความมั่นใจต่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจหรือผู้มุ่งมุ่งหวังรายใหม่ อาทิเช่น การออกบูธสินค้า, จัดงานอีเว้นท์, การจัดงานสัมมนา, การจัด Expo, ฝึกอบรม, ทำหลักสูตรการค้นหา (Coaching), การทำ OPP Orientation Product and Process) กำหนดให้มีการแบ่งปันข้อมูลจากฐานลูกค้าเก่า อาทิเช่น การ share information จากสมาชิก หรือดาวน์ไลน์เป็นผู้มีความสามารถ แบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อค้นหาศักยภาพ ความชำนาญเฉพาะตนในการค้นหาความถนัดจากการแบ่งลูกค้า ความสามารถในการจัดกิจกรรมในการคัดกรองค้นหาความต้องการที่แท้จริงหรือความถนัดเฉพาะบุคคลการทำแบบสอบถาม(Questionnaire) กับผู้ร่วมธุรกิจหรือผู้มุ่งหวังรายใหม่ การพบปะพูดคุยหรือสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้วิธีการแบบเผชิญหน้า Face to Face เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง สามารถให้ความรู้ที่เป็น Hard Skill เพื่อให้มีความเข้าใจในคุณค่าขององค์กร ความรู้ ความเข้าใจองค์กรอันประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานขององค์กร Business Model สินค้า แผนธุรกิจของบริษัท การใช้เครื่องมือขององค์กร และสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน การเรียนรู้การใช้เทคนิค เรื่องเทคนิคการบริหารนักขายตลอดจนเทคนิคต่างๆที่สนับสนุนการใช้เครื่องมือขององค์กร ใช้ประโยชน์จากคน การบริหารคนโดยการวิเคราะห์ลูกค้าโดยการตั้งคำถามเพื่อคำตอบอาทิเช่น สอนเรื่องการค้นหาความต้องการ ค้นหาความชอบของบุคคล สื่อสารเพื่อให้เกิดทางเลือก การเปรียบเทียบและการเติมเต็ม อาทิเช่น-สอนแนวทางเพื่อให้แนวทางการตัดสินใจ-สอนเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ในองค์กร การสร้างความมั่นใจ การเปลี่ยนแปลง ติดตามความต่อเนื่องเพื่อให้สามารถทำงานได้ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละระดับให้ชัดเจนและทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้,การสอน, การฝึกฝน ,การเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา จนสามารถถ่ายทอดสู่บุคคลภายนอกได้ กำหนดกิจกรรมสำหรับกลุ่มประเมินการวัดผลงานจากการ กำหนดเป้าหมาย กรอบความสามารถ เช่น จำนวนยอดขายที่ขายได้จากการได้มาซึ่งคนที่เพิ่มขึ้นในองค์กร การเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ที่มุ่งหวังได้ค้นพบตัวเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จ หรือเป็นในสิ่งที่เขาต้องการฝึกความมั่นคงในอารมณ์ และการกระทำ จากการตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวกและการวางแผนสม่ำเสมอประเมินเพื่อวัดผลงานจากผลของงานในเวลาที่กำหนด ทบทวนและปรับปรุงเพื่อประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าโดย การติดตาม เพื่อทำความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากรในการทำกิจกรรมกลุ่มและออกภาคสนามโดยการมอบหมายงานกำหนดวิธีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม คัดครองสำหรับกลุ่มคนที่จะกำหนดหน้าที่ว่าจะ ทำกิจกรรมอะไร ทำกิจกรรมซ้ำในกลุ่มไหนบ้าง ประเมินประสิทธิภาพและผลการปฎิบัติงานของธุรกิจ โดยใช้ Balanced Scorecard Model  (BSC)  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร  ทำการประเมินผลมุมมอง 4 ด้านภายในองค์กรหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเพื่อนำมาใช้ปรับแผนกลยุทธ์ เป็นผู้มีความสามารถในการกำหนดวิธีการเพื่อค้นหาผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายถึงความสอดคล้อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้การวิเคราะห์แผนธุรกิจ Business Model Canvas วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และวิเคราะห์ความสำเร็จของธุรกิจ สามารถขยายตลาดลูกค้าเพื่อรองรับสินค้าที่ได้ผลิตจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   1.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือการศึกษาภาคบังคับ หรือ
   1.2 มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ระดับ 6 จำนวน 13 หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
3. แสดงหลักฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกรายการสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพนี้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง  ซึ่งบุคคลในอาชีพประกอบด้วย นักขาย ตัวแทนขาย ผู้จำหน่ายอิสระ   

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-HKCC-263A กำหนดคุณค่า เนื้อหา ขั้นตอนวิธีการแสวงหาผู้มุ่งหวังรายใหม่
RTS-FLPT-264A กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพื่อเกิดการขยายองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มุ่งหวังรายใหม่
RTS-MWIX-265A กำหนดวิธีการ เนื้อหา ขั้นตอนในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อค้นหาศักยภาพ ความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล
RTS-XGBD-266A จัดกิจกรรมในการคัดกรองค้นหาความต้องการที่แท้จริงหรือความถนัดเฉพาะบุคคล
RTS-REXF-267A ให้ความรู้ที่เป็น Hard Skill เพื่อให้มีความเข้าใจในคุณค่าขององค์กรและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
RTS-QENL-268A จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Soft Skill การบริหารคน การใช้บุคคล
RTS-SFCC-269A ให้ความรู้กิจกรรมเฉพาะกลุ่มเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร
RTS-EXVT-270A ให้ความรู้ในการออกภาคสนามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร
RTS-DQTF-271A กำหนดวิธีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม
RTS-LHKL-272A กำหนดวิธีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมภาคสนาม
RTS-TCMS-285A กำหนดวิธีการเพื่อค้นหาผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายถึงความสอดคล้อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้ BSC Model
RTS-EWTN-286A กำหนดวิธีการเพื่อค้นหาผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายถึงความสอดคล้อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้ Business Model Canvas
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ