คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีก ตามที่ระบุในระดับ บริหารร้านค้าคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ  เช่น ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพบริหารร้านค้า คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 หรือต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-4-044ZB จัดการทีมขาย
RTS-ZZZ-4-045ZB บริหารทีมขาย
RTS-ZZZ-4-046ZB พัฒนาทีมขาย
RTS-ZZZ-4-049ZB รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-4-050ZB รักษาความปลอดภัยของร้านค้า
RTS-SGCG-022A สำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
RTS-HMTK-023A พยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์
RTS-OGKE-024A กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ
RTS-ADFO-025A สำรวจแหล่งขาย และผู้ขายสินค้าหรือบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0113-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ