หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาทีมขาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-4-046ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาทีมขาย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

บริหารร้านค้า ระดับ 4

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 4 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพัฒนา และปรับปรุงทีมขาย การพัฒนาการเป็นผู้นำทีมอย่างต่อเนื่อง การมอบหมายความรับผิดชอบ และให้อำนาจ ตลอดจนการสื่อสารกับทีมงานให้เกิดประสิทธิผล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจค้าปลีก

 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 1420 ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง

 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.1 เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแผนงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการประเมินสมรรถนะและแรงบันดาลใจในอาชีพในปัจจุบันตามความต้องการของกิจการในปัจจุบันและอนาคต 012061.01
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 012061.02
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.3 สร้างทีมงานและมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน 012061.03
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.4 ลดสิ่งที่เป็นสาเหตุให้ทีมไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์ได้ 012061.04
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.5 สร้าง และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมงาน 012061.05
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.6 ส่งเสริมให้สมาชิกในทีม ร่วมแสดงความคิดเห็น ที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ 012061.06
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.7 ตระหนักถึงความสำคัญของข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมงาน พร้อมให้คำอธิบายเมื่อต้องปฏิเสธข้อเสนอแนะนั้น 012061.07
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.8 ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานที่บรรลุผลอย่างโดดเด่น มีการชื่นชม และให้รางวัล 012061.08
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.9 สัญญาและรับปากกับทีมงานในสิ่งที่เป็นไปได้ 012061.09
012061 สร้างพัฒนาและปรับปรุงทีม 1.10 ส่งเสริมสมาชิกในทีมให้มีการสนับสนุนกันและกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและกำลังใจในการทำงาน 012061.10
012062 พัฒนาการเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง 2.1 ระบุสมรรถนะในปัจจุบัน และแผนการพัฒนาตามตำแหน่งงานในปัจจุบัน และเส้นทางอาชีพในอนาคต 012062.01
012062 พัฒนาการเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง 2.2 พิจารณาถึงการพัฒนาในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ และมีความท้าทาย 012062.02
012062 พัฒนาการเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง 2.3 รับผิดชอบในภาระหน้าที่ และปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 012062.03
012062 พัฒนาการเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง 2.4 ยอมรับในผลการพิจารณาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 012062.04
012062 พัฒนาการเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง 2.5 นำข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 012062.05
012063 มอบหมายความรับผิดชอบและให้อำนาจ 3.1 มอบอำนาจและความรับผิดชอบ ให้แต่ละบุคคลในทีมงานอย่างชัดเจน และเป็นไปตามนโยบายของกิจการ 012063.01
012063 มอบหมายความรับผิดชอบและให้อำนาจ 3.2 ถ่ายทอดสารสนเทศที่จำเป็นแก่บุคคลในช่วงเวลาที่เหมาะสม 012063.02
012063 มอบหมายความรับผิดชอบและให้อำนาจ 3.3 มอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคคล อย่างชัดเจน เปิดเผยและสามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 012063.03
012063 มอบหมายความรับผิดชอบและให้อำนาจ 3.4 มอบหมายให้ที่ประชุมทีมงานหาข้อสรุปเรื่องของทรัพยากรและวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 012063.04
012063 มอบหมายความรับผิดชอบและให้อำนาจ 3.5 สนับสนุนให้ทีมงานสามารถนำทรัพยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ 012063.05
012063 มอบหมายความรับผิดชอบและให้อำนาจ 3.6 พิจารณาการมอบหมายงาน และดำเนินการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 012063.06
012064 สื่อสารกับทีมงานให้เกิดประสิทธิผล 4.1 อธิบายถึงนโยบาย แผนงาน ปัญหาและการแก้ปัญหา อย่างชัดเจนและรัดกุม ตามนโยบายของกิจการ 012064.01
012064 สื่อสารกับทีมงานให้เกิดประสิทธิผล 4.2 ให้คำปรึกษาบุคลากร ด้วยความจริงใจ ถูกต้อง และชัดเจนตามนโยบายของกิจการ 012064.02
012064 สื่อสารกับทีมงานให้เกิดประสิทธิผล 4.3 ดำเนินการประชุมทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดสรรเวลาสำหรับอภิปรายหัวข้อต่างๆตามความสำคัญ ความเร่งด่วน หรือความซับซ้อน และให้ข้อแนะนำที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 012064.03
012064 สื่อสารกับทีมงานให้เกิดประสิทธิผล 4.4 สื่อสารและบันทึกการตัดสินใจร่วมกับทีมงานอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 012064.04
012064 สื่อสารกับทีมงานให้เกิดประสิทธิผล 4.5 การสื่อสารด้วยการเขียน และด้วยคำพูดได้อย่างชัดเจนและกระชับตามนโยบายของกิจการ 012064.05
012065 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมงาน 5.1 สนับสนุนพนักงาน ตามนโยบายของกิจการ 012065.01
012065 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมงาน 5.2 สนับสนุนสมาชิกในทีมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 012065.02
012065 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมงาน 5.3 สนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีม ต่อการปฏิบัติงานตามแผน ให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ 012065.03
012065 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมงาน 5.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ของสมาชิกในทีมงาน 012065.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านการสื่อสารอย่างถูกต้อง

2.    ทักษะด้านการมอบหมาย ควบคุม และติดตามงาน 

3.    ทักษะการสอนงาน และให้คำปรึกษาแนะนำ

4.    ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

5.    ทักษะการโน้มน้าว และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    การสื่อสารในงานที่มีประสิทธิภาพ

2.    เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน

3.    เทคนิคการจูงใจ

4.    การมอบหมายงาน การควบคุม และติดตามงาน

5.    การบริหารทีมงาน

6.    การพัฒนาทีมงาน

7.    การสนับสนุนทีมงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)     

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    ใบผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ที่มีหัวข้ออบรม ต่อไปนี้

1.1    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน  

1.2    ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน 

1.3    การสื่อสารในงานที่มีประสิทธิภาพ 

1.4    เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน 

1.5    เทคนิคการจูงใจ

1.6    การมอบหมายงาน การควบคุม และติดตามงาน 

1.7    การบริหารทีมงาน 

1.8    การให้คำปรึกษาแนะนำทีมงาน

1.9    การพัฒนาทีมงาน

1.10    การสนับสนุนทีมงาน

2.    ใบผ่านการอบรม สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานในธุรกิจค้าปลีก ที่มีหัวข้ออบรม ต่อไปนี้

2.1    นโยบายและวิธีการปฏิบัติขององค์กรในเรื่องการจัดการกลุ่มคน และการพัฒนาพนักงาน

2.2    วัตถุประสงค์ของทีมงานและขององค์กร

2.3    การบริหารทีมงาน

2.4    การบริหารร้านค้าปลีก

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ไม่มี


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    คุณลักษณะของสมาชิกในทีมงาน 

1.1    มาจากกลุ่มต่างๆ ในสังคม ที่หลากหลาย ในแง่ของทักษะการอ่านเขียน และทักษะการคิดคำนวณ ภูมิหลังทางด้านวัฒนธรรม และเชื้อชาติ

2.    รูปแบบของการสื่อสาร ได้แก่

2.1    การพูดคุยกันแบบส่วนบุคคล หรือเป็นกลุ่ม

2.2    การประชุมร่วมกัน ทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

2.3    การเขียนบันทึกเตือนความจำ

2.4    การอีเมล์ แฟกซ์ โทรศัพท์ ถึงกัน

2.5    การสื่อสารที่ใช้ภาษาอื่นๆ ในการสื่อสาร นอกเหนือจากภาษาไทยภาคกลาง เช่น ภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ ภาษาภาพ และภาษามือ

3.    ขั้นตอน และนโยบายของร้าน ได้แก่

3.1    การพัฒนาพนักงาน การจัดการคน และการนำทีม

3.2    การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และกระบวนการขจัดข้อข้องใจ

4.    ทรัพยากร ได้แก่

4.1    วัสดุ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการฝึกอบรม

4.2    สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

5.    ที่มาของข้อเสนอแนะ 

5.1    คำพูดจากการสนทนา หรือ จดหมาย บันทึก รายงาน จากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 

6.    แหล่งที่มาของสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

6.1    ข้อสังเกต และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

6.2    ผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร

6.3    เอกสาร และแฟ้มของบุคคล

6.4    องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สหภาพแรงงาน สมาคม

6.5    ในอุตสาหกรรม

6.6    เอกสารตีพิมพ์

6.7    อินเทอร์เน็ต

6.8    ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ

6.9    ที่ปรึกษา

7.    บุคลากร ได้แก่

7.1    หัวหน้างาน และผู้บริหาร

7.2    สมาชิกของทีมงาน

8.    วิธีการบันทึกการตัดสินใจ 

8.1    บันทึกลงในเอกสาร โดยการเขียนด้วยมือ หรือใช้แป้นพิมพ์

8.2    บันทึกเสียง 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้านยินดีต้อนรับ