หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-SGCG-022A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมความต้องการใช้สินค้าบริการ (Requirement Gathering) จัดหมวดหมู่ และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้า บริการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
3323 ผู้จัดซื้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
LOG-POC-5-001ZA.1 รวบรวมความต้องการใช้สินค้า บริการ 1. แบบฟอร์มของการเบิกใช้สินค้า บริการในแต่ละวันมีการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน LOG-POC-5-001ZA.1.01 54796
LOG-POC-5-001ZA.1 รวบรวมความต้องการใช้สินค้า บริการ 2.รายงานสรุปความต้องการใช้สินค้า บริการ จัดทำได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ LOG-POC-5-001ZA.1.02 54797
LOG-POC-5-001ZA.1 รวบรวมความต้องการใช้สินค้า บริการ 3.รายงานสรุปความต้องการใช้สินค้า บริการนำไปกำหนดแผนงานการจัดซื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ LOG-POC-5-001ZA.1.03 54798
LOG-POC-5-001ZA.2 จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าบริการ 1. รายงานความต้องการทำการแยกหมวดหมู่ของสินค้า บริการ ตามลักษณะที่กำหนดตรวจสอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน LOG-POC-5-001ZA.2.01 54799
LOG-POC-5-001ZA.2 จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าบริการ 2.ความต้องการตามลำดับความสำคัญ มีการกำหนดจัดเรียงได้อย่างถูกต้อง LOG-POC-5-001ZA.2.02 54800

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติงานการรวบรวมความต้องการใช้สินค้าบริการ

      1.1 สามารถตรวจสอบแบบฟอร์มของการเบิกใช้สินค้า บริการ ในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

      1.2 สามารถจัดทำรายงานสรุปความต้องการใช้สินค้า บริการ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

      1.3 สามารถรวบรวมรายงานประมาณซื้อจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

2.ปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลและจัดทำประวัติการใช้สินค้า บริการ

       2.1 สามารถตรวจสอบการรวบรวมรายงานประวัติการใช้สินค้า บริการโดยรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

       2.2 สามารถวิเคราะห์ประวัติการเบิกใช้สินค้า บริการ เพื่อนำไปวางแผนการจัดซื้อประจำปี

3. ปฏิบัติงานการจัดหมวดหมู่ และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้า บริการ    3.1 สามารถตรวจสอบรายงานความต้องการ แยกหมวดหมู่ของสินค้า บริการ ตามลักษณะที่กำหนด ได้ถูกต้อง ครบถ้วน    3.2 สามารถกำหนดและจัดเรียงความต้องการตามลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดการงานจัดซื้อ

2. วิธีการซื้อและวิธีการขอซื้อ

3. วงจรงานจัดซื้อ

4. การระบุความต้องการในการจัดซื้อ

5. การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. รายงานการสรุปความต้องการใช้สินค้าบริการ (Requirement Gathering)

    2. รายงานการตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้า บริการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ใบผ่านการอบรมการจัดการงานจัดซื้อ

    2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

    3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

    4. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานจัดซื้อ

    5. หนังสือ คู่มือ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานจัดซื้อ

    6. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการสำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

    1. พิจารณาหลักฐานความรู้

    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรวบรวมความต้องการใช้สินค้าหรือบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขายสินค้า ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายผลิตสินค้า โดยการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายขายใช้แบบพยากรณ์ยอดขาย พยากรณ์การผลิตสินค้าจากแผนการผลิตสินค้า และปริมาณการใช้สินค้าโดยรวบรวมจากแบบฟอร์มเบิกใช้สินค้า บริการ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล2. ผู้ปฏิบัติงานนำข้อมูลที่ได้จากทุกฝ่ายนำมาจัดทำทำรายงานสรุปความต้องการใช้สินค้า บริการ โดยแยกตามผู้ใช้สินค้าและบริหาร และแบบสรุปรวมทั้งหมด3. ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมและจัดทำรายงานประวัติการใช้สินค้า บริการ จากใบเบิกสินค้าและบริการ 4. ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ประวัติการเบิกใช้สินค้า บริการ ทั้งด้านปริมาณระยะเวลาที่ต้องการใช้ คุณภาพของสินค้าที่ต้องการ รวมถึงปริมาณสินค้าหรือบริการที่มีการเบิกใช้ต่ำหรือสูงกว่าปริมาณที่เตรียมไว้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดซื้อประจำปี5. ผู้ปฏิบัติงานนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ประวัติการเบิกใช้สินค้า และความต้องการใช้สินค้าของแต่ละแผนก และทำการแยกหมวดหมู่ของสินค้า บริการ โดยแยกสินค้าที่ต้องจัดซื้อจำนวนมาก สินค้าที่ต้องจัดซื้อตามระเวลาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดซื้อได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา และมีต้นทุนการจัดซื้อที่มีต้นทุนต่ำ6. ผู้ปฏิบัติงานกำหนดหมวดหมู่ของสินค้า และบริการที่ต้องจัดซื้อ โดยต้องมีการกำหนดเกณฑ์ในการจัดเรียงสินค้า และบริการที่ต้องจัดซื้อ เช่น จัดเรียงตามความต้องใช้ จัดเรียงตามปริมาณที่ต้องการใช้ จัดเรียงตามระยะเวลาที่ต้องการใช้ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. แบบประเมินการสาธิตการปฏิบัติงาน3. การประเมินจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. แบบประเมินการสาธิตการปฏิบัติงาน3. การประเมินจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  18.3 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. แบบประเมินการสาธิตการปฏิบัติงาน3. การประเมินจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ