หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการทีมขาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-4-044ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการทีมขาย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

บริหารร้านค้า ระดับ 4

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 4 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การดูแล และจัดตารางงานให้พนักงาน  การแจ้งเตือนสมาชิกในทีมงาน ฝึกสอนในขณะทำงาน  การสร้างแรงจูงใจทีมงาน การเก็บรักษา และบันทึกข้อมูลของพนักงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO 1420 ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
012041 พิจารณา ขั้นตอนการขาย และเป้าหมายรายได้จากการขาย 1.1 พิจารณารายงานการขายจากทีมงานขาย 012041.01 54675
012041 พิจารณา ขั้นตอนการขาย และเป้าหมายรายได้จากการขาย 1.2 วิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดทำรายงานของทีมขาย 012041.02 54676
012041 พิจารณา ขั้นตอนการขาย และเป้าหมายรายได้จากการขาย 1.3 ทบทวนขั้นตอนการโน้มน้าวลูกค้าในการขาย 012041.03 54677
012041 พิจารณา ขั้นตอนการขาย และเป้าหมายรายได้จากการขาย 1.4 กำหนดขั้นตอนการให้บริการลูกค้าของทีมขาย 012041.04 54678
012041 พิจารณา ขั้นตอนการขาย และเป้าหมายรายได้จากการขาย 1.5 วิเคราะห์ยอดขาย ต้นทุน และกำไรตามเขตพื้นที่ขาย และกลุ่มลูกค้า 012041.05 54679
012041 พิจารณา ขั้นตอนการขาย และเป้าหมายรายได้จากการขาย 1.6 พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการประเมินบุคลากร ตามตัวชี้วัดผลงานทางธุรกิจเส้นทางของอาชีพ และแผนพัฒนาบุคลากร 012041.06 54680
012042 จัดทีมขาย ให้ปฏิบัติงานตามแผนการขายของร้าน 2.1วิเคราะห์ตำแหน่งทางธุรกิจของร้าน ในเขตพื้นที่ขาย และสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจในการวางแผนการขาย 012042.01 54681
012042 จัดทีมขาย ให้ปฏิบัติงานตามแผนการขายของร้าน 2.2กำหนดจำนวนบุคลากรทำหน้าที่ทีมขายและระบุทรัพยากรที่ต้องการใช้สำหรับการปฏิบัติตามแผนการขายของร้าน 012042.02 54682
012042 จัดทีมขาย ให้ปฏิบัติงานตามแผนการขายของร้าน 2.3ถ่ายทอดแผนการขายของร้าน ตามเขตพื้นที่ขายโดยเฉพาะเป้าหมายยอดขายแก่ทีมงานขายอย่างชัดเจน และ ทั่วถึง 012042.03 54683
012042 จัดทีมขาย ให้ปฏิบัติงานตามแผนการขายของร้าน 2.4ประเมินและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนการขาย พร้อมจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อการปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพต่อผู้มีอำนาจในการวางแผนการขาย 012042.04 54684
012042 จัดทีมขาย ให้ปฏิบัติงานตามแผนการขายของร้าน 2.5สื่อสารเกี่ยวกับการแก้ไขและการปรับเปลี่ยนแผนการขายของร้านต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 012042.05 54685
012043 จัดการให้ทีมขายปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 3.1 ชี้แจงถึงกฏระเบียบการปฏิบัติงานของร้านแก่ทีมขาย อย่างชัดเจนโดยมีเอกสารประกอบ 012043.01 54686
012043 จัดการให้ทีมขายปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 3.2 จัดการทีมขายตามขั้นตอนและนโยบายทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับกิจการอื่นๆในอุตสาหกรรม 012043.02 54687
012043 จัดการให้ทีมขายปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 3.3 กระตุ้นให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยใช้แผนการให้รางวัลและค่าตอบแทนแก่ทีมขาย 012043.03 54688
012044 ตรวจสอบโครงสร้างราคาและต้นทุนสินค้าบริการในตลาดและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 4.1 รวบรวมสารสนเทศด้านการกำหนดราคาของคู่แข่ง 012044.01 54689
012044 ตรวจสอบโครงสร้างราคาและต้นทุนสินค้าบริการในตลาดและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 4.2 รายงานการตั้งราคาสินค้าและบริการต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 012044.02 54690
012044 ตรวจสอบโครงสร้างราคาและต้นทุนสินค้าบริการในตลาดและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 4.3 สื่อสารเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าและบริการ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการต่อซัพพลายเออร์ และต่อลูกค้า 012044.03 54691
012045 พิจารณาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของทีมขาย 5.1 พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ วัตถุประสงค์ของทีมขายตามแผนงานขายกับงบประมาณสำหรับทีมขาย 012045.01 54692
012045 พิจารณาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของทีมขาย 5.2 จัดการให้มีการประชุมทีมขาย และเข้าร่วมประชุม 012045.02 54693
012045 พิจารณาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของทีมขาย 5.3 ควบคุมให้มีการนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมทีมขายไปปฏิบัติ ตามขั้นตอน และนโยบายทางธุรกิจ 012045.03 54694
012045 พิจารณาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของทีมขาย 5.4 ตรวจสอบการนำผลการประชุมทีมขายไปปฏิบัติจากรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมขาย 012045.04 54695
012045 พิจารณาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของทีมขาย 5.5 ประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์การขายและการกำหนดราคา เพื่อพิจารณาปรับปรุงวัตถุประสงค์ของทีมขาย 012045.05 54696

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อ

1.1    จัดการทีมขาย

1.2    สื่อสารกับบุคลากรในทีมขาย

1.3    จัดการและประสานงานการประชุม 

1.4    นำเสนอผลงานผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน

1.5    ถามคำถามที่ระบุและยืนยันความต้องการ

1.6    ใช้สารสนเทศร่วมกัน

1.7    ให้คำแนะนำ

1.8    ใช้ภาษาและแนวคิดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

1.9    ใช้ และตีความ การสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด

2.    ทักษะในการคำนวณ เพื่อ

    2.1   ตีความ และเก็บรักษาข้อมูล

    2.2   พิจารณาทบทวนงบประมาณ

    2.3   คำนวณต้นทุนและการกำหนดราคา

    2.4   กำกับดูแลและมอบหมายภาระงานให้กับทีมขาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    หลักการและเทคนิค เกี่ยวกับ

1.1    การสื่อสารระหว่างบุคคล

1.2    การเป็นผู้นำ

1.3    การอำนวยความสะดวกในกลุ่ม

1.4    การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินผล

1.5    แผนกลยุทธ์ กระบวนการพัฒนา และการนำไปใช้

2.    ตัวชี้วัดผลการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งที่ต้องการ ใน :

    2.1   แผนการขาย

    2.2   แผนส่งเสริมการขาย

    2.3   แผนการตลาด

    2.4   แผนธุรกิจ

    2.5   แผนกลยุทธ์

    2.6   ด้านพนักงาน และทีมงานขายที่เกี่ยวข้อง

    2.7   ด้านความสัมพันธ์ของพนักงานและอุตสาหกรรม3.    สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (WHS) ตามลักษณะของงาน

4.    หลักเกณฑ์ และกฎหมายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของพาณิชย์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)          

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

2.1    นโยบายและคู่มือการทำงาน

2.2    เป้าหมายและแผนการขาย

2.3    ข้อมูลเกี่ยวกับการขาย

2.4    กฎหมายและแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมค้าปลีก

2.5    ข้อกำหนดและวิธีการในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

3.    ความรู้ในเรื่องทีมขาย

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ไม่มี


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    สารสนเทศจากรายงานของทีมขาย ได้แก่

1.1    การสั่งซื้อ

1.2    บันทึกผลการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่าย

1.3    กิจกรรมคู่แข่ง

1.4    การคืนสินค้า

1.5    ปัญหาของสินค้า

1.6    ความต้องการของลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ

1.7    ข้อร้องเรียนของลูกค้า

1.8    ประวัติการติดต่อทีมขาย

2.    ทีมขาย หมายถึง

2.1    พนักงานขายที่ทำงานเต็มเวลา และไม่เต็มเวลา หรือพนักงานขายสัญญาจ้าง ที่อาจมีระดับความสามารถทางภาษา และการอ่านเขียน ระดับต่างๆ

3.    เขตพื้นที่ขาย หมายถึง

3.1    จำนวนประชากร ที่อยู่ หรือที่ตั้งของลูกค้า

3.2    ขอบเขตของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีที่ตั้งของลูกค้าอยู่

4.    กลุ่มลูกค้า หมายถึง

4.1    บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

4.2    ลูกค้ารายใหม่ หรือลูกค้ารายเดิมที่มาซื้อซ้ำ

5.    การสื่อสาร หมายถึง

5.1    การพูดกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล และการพูดทางโทรศัพท์

5.2    การประชุมในรูปแบบต่างๆ

5.3    การเขียนจดหมาย การเขียนและส่งอีเมล์ แฟกซ์

6.    แผนการขาย เกี่ยวข้องกับ

6.1    ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้านำมาขาย

6.2    ขนาด  และที่ตั้งของกิจการ 

6.3    ขอบเขตการบริหารสินค้าของร้านค้า

6.4    คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการ

6.5    กลุ่มลูกค้า

6.6    ความเชื่อมั่น และความคาดหวังของลูกค้า

7.    ทรัพยากรที่ทีมขายต้องการ ได้แก่

7.1    บุคลากร

7.2    วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี

7.3    งบประมาณ

7.4    เวลา

7.5    การฝึกอบรม และพัฒนา

7.6    สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

8.    บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

8.1    ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร

8.2    สมาชิกในทีมงาน

9.    กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน หมายถึง

9.1    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

9.2    การฝึกปฏิบัติงาน

9.3    ค่าจ้าง รางวัล เงื่อนไข และข้อตกลง

9.4    ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

10.    ขั้นตอน และนโยบายของกิจการ ได้แก่

10.1    ความสัมพันธ์ของลูกจ้างและพนักงาน 

10.2    การขายผลิตภัณฑ์และบริการ

10.3    การวางแผนกลยุทธ์ และการประเมิน

10.4    การตั้งราคา

11.    รางวัล และค่าตอบแทน ได้แก่

11.1    คำชมเชย ข้อเสนอแนะเชิงบวก ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ/หรือ ผู้บริหาร

11.2    รางวัลที่เป็นสิ่งของ 

11.3    คุณวุฒิ

11.4    เงินโบนัส

11.5    คอมมิชชั่นจากการขาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้านยินดีต้อนรับ