หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-OGKE-024A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า และบริการที่ต้องการ และจัดทำข้อกำหนด คุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า และบริการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
3323 ผู้จัดซื้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
LOG-POC-5-003ZA.1 จัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ 1.ผลการกำหนดรหัสผู้ขาย มีการวิเคราะห์จากที่ประชุมได้อย่างถูกต้อง LOG-POC-5-003ZA.1.01 54808
LOG-POC-5-003ZA.1 จัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ 2.ฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ ออกแบบได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย LOG-POC-5-003ZA.1.02 54809
LOG-POC-5-003ZA.2 รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ 1.รายการสินค้าบริการที่มีความต้องการจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องมีการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง LOG-POC-5-003ZA.2.01 54810
LOG-POC-5-003ZA.2 รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ 2.รายการสินค้าบริการที่ต้องการมีการตรวจสอบจากคู่มือคุณลักษณะของสินค้า บริการ (Cataloging) LOG-POC-5-003ZA.2.02 54811
LOG-POC-5-003ZA.2 รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ 3.คุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการจากแหล่งอื่นมีการสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง LOG-POC-5-003ZA.2.03 54812
LOG-POC-5-003ZA.3 วางแผนการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง 1.ข้อกำหนดคุณลักษณะวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้และมีการระบุค่าที่ยอมรับได้ทางสถิติ LOG-POC-5-003ZA.3.01 54813
LOG-POC-5-003ZA.3 วางแผนการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง 2.ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินค้า บริการ ตรงตามคุณลักษณะ ราคาและเงื่อนไขของสินค้า บริการ LOG-POC-5-003ZA.3.02 54814

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ  1.1 สามารถกำหนดรหัสผู้ขาย มีการวิเคราะห์จากที่ประชุมได้อย่างถูกต้อง  1.2 สามารถออกแบบฐานข้อมูลผู้ขายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย2. ปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ  2.1 สามารถวิเคราะห์รายการสินค้าบริการที่มีความต้องการจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  2.2 สามารถตรวจสอบรายการสินค้าบริการที่ต้องการจากคู่มือคุณลักษณะของสินค้า บริการ ได้  2.3 สามารถสืบค้นข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการจากแหล่งอื่นได้อย่างถูกต้อง3. ปฏิบัติงานการจัดทำข้อกำหนด คุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้าบริการ  3.1 สามารถรวบรวมข้อกำหนดคุณลักษณะ และวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้ทางสถิติ  3.2 สามารถกำหนดและเงื่อนไขของสินค้า บริการ ตรงตามคุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดการงานจัดซื้อ2. วิธีการซื้อและวิธีการขอซื้อ3. วงจรงานจัดซื้อ4. การระบุความต้องการในการจัดซื้อ5. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)    1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    2. รายงานผลการตรวจสอบรายการสินค้าจากคู่มือคุณลักษณะของสินค้า บริการ (Cataloging)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบผ่านการอบรมการจัดการงานจัดซื้อ   2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน   3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป   4. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานจัดซื้อ   5. หนังสือ คู่มือ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานจัดซื้อ   6. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการกำหนดขอบเขต คุณลักษณะ และเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ประเมินเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขต คุณลักษณะ และเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด     1. ผู้ปฏิบัติงานออกแบบและนำข้อมูลผู้ขายจัดทำด้วยระบบฐานข้อมูล ภายในข้อมูลผู้ขายประกอบด้วย รหัส ชื่อ ที่อยู่ ตัวแทนติดต่อ ข้อมูลด้านธนาคารของผู้ขาย เป็นต้น     2. ผู้ปฏิบัติงานทำการรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ได้แก่ หมวดหมู่ รายการสินค้า/บริการ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และจัดทำ Catalog เพื่อสะดวกในการเรียกคืน     3. ผู้ปฏิบัติมีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลรายการสินค้า/บริการ     4. ผู้ปฏิบัติงานจัดทำขอบเขตการจัดซื้อให้อยู่ในรูปแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณลักษณะสินค้า/บริการ ราคา เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ขาย รวมทั้งต้องมีการบริหารด้านการอนุมัติการซื้อการขาย เพื่อป้องกันปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในอนาคต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน  3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 2. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน  3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 3. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน  3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ