หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารทีมขาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-4-045ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารทีมขาย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

บริหารร้านค้า ระดับ 4

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 4 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเป็นผู้นำของทีมงาน การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน การพัฒนาและสื่อสารวัตถุประสงค์ของทีม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO 1420 ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
012051 แสดงภาวะการเป็นผู้นำทีมงาน 1.1 เป็นผู้นำที่มีรูปแบบการนำที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 012051.01 54697
012051 แสดงภาวะการเป็นผู้นำทีมงาน 1.2 ปรับรูปแบบการจัดการให้เหมาะสมกับทีมงาน 012051.02 54698
012051 แสดงภาวะการเป็นผู้นำทีมงาน 1.3 สร้างสภาพแวดล้อมให้สมาชิกในทีมงานมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานระดับสูง 012051.03 54699
012052 แสดงแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน 2.1 มีผลการปฏิบัติงานทีได้มาตรฐานระดับสูง 012052.01 54700
012052 แสดงแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน 2.2 พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา และสถานการณ์ที่ยุ่งยาก 012052.02 54701
012052 แสดงแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน 2.3มีความจริงใจ และเปิดเผยในการติดต่อสื่อสาร และให้คำปรึกษากับสมาชิกในทีมงาน 012052.03 54702
012052 แสดงแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน 2.4 จัดการกับปัญหา และสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างเสมอภาคตรงไปตรงมาตามนโยบาย และขั้นตอนการดำเนินงานของกิจการ 012052.04 54703
012053 พัฒนาและสื่อสารวัตถุประสงค์ของทีม 3.1 พัฒนาวัตถุประสงค์ของทีมงานให้มีความชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลงานตามคาดหวัง 012053.01 54704
012053 พัฒนาและสื่อสารวัตถุประสงค์ของทีม 3.2 วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ภายใต้เวลา และทรัพยากรที่มีอยู่ 012053.02 54705
012053 พัฒนาและสื่อสารวัตถุประสงค์ของทีม 3.3 อธิบายวัตถุประสงค์ของทีมงานอย่างชัดเจน ต่อสมาชิกทุกคน 012053.03 54706
012053 พัฒนาและสื่อสารวัตถุประสงค์ของทีม 3.4 ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของทีมงาน ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนนโยบายของกิจการด้านต่างๆ 012053.04 54707
012053 พัฒนาและสื่อสารวัตถุประสงค์ของทีม 3.5 กระตุ้นให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และตอบข้อซักถามให้ชัดเจน 012053.05 54708

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านการสื่อสารอย่างถูกต้อง

2.    ทักษะด้านการมอบหมาย ควบคุมและติดตามงาน 

3.    ทักษะการสอนงาน และให้คำปรึกษาแนะนำ

4.    ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน  

2.    ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน 

3.    การสื่อสารในงานที่มีประสิทธิภาพ 

4.    เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน 

5.    เทคนิคการจูงใจ

6.    การ มอบหมายงาน ควบคุมและติดตามงาน 

7.    การบริหารทีมงาน 

8.    การให้คำปรึกษาแนะนำ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)     

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    ใบผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ที่มีหัวข้ออบรม ต่อไปนี้

1.1    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน  

1.2    ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน 

1.3    การสื่อสารในงานที่มีประสิทธิภาพ 

1.4    เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน 

1.5    เทคนิคการจูงใจ

1.6    การมอบหมายงาน ควบคุม และติดตามงาน 

1.7    การบริหารทีมงาน 

1.8    การให้คำปรึกษาแนะนำทีมงาน

2.    ใบผ่านการอบรม สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานในธุรกิจค้าปลีก ที่มีหัวข้ออบรม ต่อไปนี้

2.1    นโยบายและวิธีการปฏิบัติขององค์กรในเรื่องการจัดการกลุ่มคน และการพัฒนาพนักงาน

2.2    วัตถุประสงค์ของทีมงานและขององค์กร

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ไม่มี


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร สะท้อนจาก

1.1    สินค้า และบริการ

1.2    กิจกรรม และภาพลักษณ์ที่บุคลากร และร้าน แสดงให้เห็น

1.3    โครงสร้างขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยลักษณะความเป็นเจ้าของ และบทบาทภายในโครงสร้าง

1.4    ลำดับขั้นตอนของคำสั่ง ขององค์กร

1.5    ขั้นตอนและนโยบายในการทำงาน

1.6    คุณค่าขององค์กร

1.7    พันธกิจ

1.8    เป้าหมายของร้าน

2.    คุณลักษณะของสมาชิกในทีมงาน 

2.1    มาจากกลุ่มต่างๆ ในสังคม ที่หลากหลาย ในแง่ของทักษะการอ่านเขียน และทักษะการคิดคำนวณ ภูมิหลังทางด้านวัฒนธรรม และเชื้อชาติ

3.    ปัญหา และสถานการณ์ที่ยุ่งยาก

3.1    วิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย

3.2    การติดต่อกับลูกค้าที่สนองความต้องการได้ยาก

3.3    การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนของลูกค้า

3.4    ปัญหาความขัดแย้งของทีมงาน

3.5    การจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน4.    รูปแบบของการสื่อสาร ได้แก่

4.1    การพูดคุยกันแบบส่วนบุคคล หรือเป็นกลุ่ม

4.2    การประชุมร่วมกัน ทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

4.3    การเขียนบันทึกเตือนความจำ

4.4    การอีเมล์ แฟ๊กซ์ โทรศัพท์ ถึงกัน

4.5    การสื่อสารที่ใช้ภาษาอื่นๆ ในการสื่อสาร นอกเหนือจากภาษาไทยภาคกลาง เช่น ภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ ภาษาภาพ และภาษามือ

5.    ขั้นตอน และนโยบายของร้าน ได้แก่

5.1    การพัฒนาพนักงาน การจัดการคน และการนำทีม

5.2    การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และกระบวนการขจัดข้อข้องใจ

6.    ทรัพยากร ได้แก่

6.1    วัสดุ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการฝึกอบรม

6.2    สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

7.    ที่มาของข้อเสนอแนะ 

7.1    คำพูดจากการสนทนา หรือ จดหมาย บันทึก รายงาน จากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 

8.    แหล่งที่มาของสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

8.1    ข้อสังเกต และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

8.2    ผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร

8.3    เอกสาร และแฟ้มของบุคคล

8.4    องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สหภาพแรงงาน สมาคม

8.5    ในอุตสาหกรรม

8.6    เอกสารตีพิมพ์

8.7    อินเทอร์เน็ต

8.8    ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ

8.9    ที่ปรึกษา

9.    บุคลากร ได้แก่

9.1    หัวหน้างาน และผู้บริหาร

9.2    สมาชิกของทีมงาน

10.    วิธีการบันทึกการตัดสินใจ 

10.1    บันทึกลงในเอกสาร โดยการเขียนด้วยมือ หรือใช้แป้นพิมพ์

10.2    บันทึกเสียง 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้านยินดีต้อนรับ