คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีก ตามที่ระบุในระดับ บริหารร้านค้าคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ  เช่น ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 3 หรือต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-3-041ZB สร้างความร่วมมือในการขาย
RTS-ZZZ-3-042ZB ประสานความร่วมมือเพื่อบริการลูกค้า
RTS-ZZZ-3-043ZB ประสานงานในทีมงาน
RTS-ZZZ-3-047ZB ลดความสูญเสียของร้านค้าขั้นเบื้องต้น (security)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0113-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ