หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานในทีมงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-3-043ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประสานงานในทีมงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

บริหารร้านค้า ระดับ  3   6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 3 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การดูแล และจัดตารางงานให้พนักงาน  การแจ้งเตือนสมาชิกในทีมงาน ฝึกสอนในขณะทำงาน  การสร้างแรงจูงใจทีมงาน การเก็บรักษา และบันทึกข้อมูลของพนักงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจค้าปลีก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 5223   พนักงานช่วยขายในร้านค้า


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
012031

จัดการดูแล และจัดตารางงานให้พนักงาน

1.1 จัดตารางการทำงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ ขั้นตอน และนโยบายของกิจการ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมาย 

012031.01
012031

จัดการดูแล และจัดตารางงานให้พนักงาน

1.2 จัดตารางการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับยอดขายที่คาดการณ์ไว้

012031.02
012031

จัดการดูแล และจัดตารางงานให้พนักงาน

1.3 แจ้งให้สมาชิกในทีมงานทราบถึงตารางการทำงาน ตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการ

012031.03
012031

จัดการดูแล และจัดตารางงานให้พนักงาน

1.4 แก้ไขสถานการณ์ ในกรณีที่พนักงานขาด ลา มาสาย

012031.04
012032

แจ้งเตือนสมาชิกในทีมงาน

2.1 แจ้งต่อทีมงานถึงมาตรฐานงานที่คาดหวัง และพฤติกรรมที่จำเป็น ตามนโยบายของกิจการ ตามระดับของพนักงาน และจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

012032.01
012032

แจ้งเตือนสมาชิกในทีมงาน

2.2 ใช้การสื่อสารและโปรแกรมสร้างแรงจูงใจกับพนักงานตามนโยบายของกิจการ

012032.02
012032

แจ้งเตือนสมาชิกในทีมงาน

2.3 เปรียบเทียบผลงานของแต่ละบุคคลและทีมงาน กับเป้าหมายของกิจการ

012032.03
012032

แจ้งเตือนสมาชิกในทีมงาน

2.4  จัดการประชุมพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ และตามนโยบายของกิจการ

012032.04
012032

แจ้งเตือนสมาชิกในทีมงาน

2.5  ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม ตามนโยบายของกิจการ

012032.05
012033

ฝึกสอนในขณะทำงาน

3.1 กำหนดตารางเวลาเพื่อฝึกสอนสมาชิกในทีมที่ไม่รู้ขั้นตอนเฉพาะต่างๆดีพอ

012033.01
012033

ฝึกสอนในขณะทำงาน

3.2  ทำให้สมาชิกในทีมตระหนักถึงการประยุกต์ใช้สมรรถนะ หรืองานที่เรียนรู้จากการสอนมาใช้ในการทำงาน

012033.02
012033

ฝึกสอนในขณะทำงาน

3.3  ใช้วิธีการที่เป็นระบบรวมทั้งการอธิบายและแสดงให้เห็นสิ่งที่เหมาะสม

012033.03
012033

ฝึกสอนในขณะทำงาน

3.4  กระตุ้นผู้เขารับการฝึกอบรมด้วยคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเชิงบวก

012033.04
012033

ฝึกสอนในขณะทำงาน

3.5  ในการฝึกอบรม มีการให้คำแนะนำแก่พนักงานให้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง

012033.05
012033

ฝึกสอนในขณะทำงาน

3.6  กระตุ้นและแนะนำผู้เข้าฝึกอบรม เพื่อประเมินผลและวินิจฉัยการปฏิบัติงานของตัวเองเพื่อการปรับปรุง

012033.06
012033

ฝึกสอนในขณะทำงาน

3.7  ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการ

012033.07
012034

สร้างแรงจูงใจทีมงาน

4.1  ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมงานเปรียบเทียบระหว่างปัจจุบันและที่คาดหวัง

012034.01
012034

สร้างแรงจูงใจทีมงาน

4.2  กระตุ้นให้แต่ละบุคคลในทีมงานมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีม

012034.02
012034

สร้างแรงจูงใจทีมงาน

4.3  หารือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงาน เพื่อปรับให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

012034.03
012034

สร้างแรงจูงใจทีมงาน

4.4  พัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ระหว่างสมาชิกในทีม

012034.04
012034

สร้างแรงจูงใจทีมงาน

4.5  ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมทั้งหมดอย่างเป็นธรรม อย่างเท่าเทียมกัน และด้วยความเคารพ

012034.05
012034

สร้างแรงจูงใจทีมงาน

4.6  ยอมรับ และรับผิดชอบต่อการพัฒนาสมรรถนะของตัวเองและระบุวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้จริง

012034.06
012035

เก็บรักษาบันทึกข้อมูลของพนักงาน

5.1  รักษา บันทึกข้อมูลประวัติการทำงานของพนักงาน การได้รับรางวัล และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของกิจการ

012035.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อ :

1.1    แจ้งตารางงานให้สมาชิกในทีมทราบ

1.2    จัดการประชุมพนักงาน

1.3    ฝึกสอนสมาชิกในทีม รวมถึงการอธิบาย และการสาธิต

1.4    เสนอแนะและสร้างแรงจูงใจผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน และตรงประเด็น

1.5    ถามคำถาม เพื่อระบุ และยืนยันสิ่งที่ต้องการ

1.6    ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์

1.7    ใช้ภาษา และแนวคิดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

1.8    ใช้และตีความการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด

2.    ทักษะการอ่านเขียน เพื่อ :

2.1    ตีความเอกสารในการทำงาน

2.2    ทำรายงาน ในขั้นตอนต่างๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ขั้นตอน และนโยบายของกิจการ ที่เกี่ยวกับ

1.1    จริยธรรมในที่ทำงาน

1.2    ทีมงาน

1.3    ตารางงานของพนักงาน

1.4    บันทึกประวัติการทำงานของพนักงาน

1.5    การประเมินผลการฝึกอบรม

1.6    กำกับดูแลพนักงานใหม่

1.7    การให้คำปรึกษาพนักงานและขั้นตอนทางวินัย

1.8    การทำงาน และช่วงเวลา ของการทำงานล่วงเวลา

1.9    การประชุม

1.10    การรักษาความสะอาด

2.    โครงสร้างองค์กรของร้าน

3.    สิทธิ และความรับผิดชอบของนายจ้างและลูกจ้างในกิจการค้าปลีก

4.    รางวัลและข้อตกลงที่ต้องการ รวมทั้ง การจำแนกประเภทการจ้างงาน เช่น เต็มเวลา นอกเวลา และไม่เป็นทางการ

5.    รูปแบบของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

6.    การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการค้าปลีก

7.    หลักเกณฑ์ และเทคนิคในการสื่อสารกับบุคคลอื่น

8.    กฎหมาย และข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

8.1    พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน

8.2    บทบัญญัติเกี่ยวกับการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

9.    กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

2.1    กฎหมายและข้อบังคับในการจ้างงาน

2.2    คำบรรยายลักษณะงานและความรับผิดชอบ

2.3    โปรแกรมการฝึกอบรม

2.4    นโยบายและคู่มือการทำงาน

2.5    การทำงานเป็นทีม

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

        ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    ระดับของพนักงาน :  เปลี่ยนไปตาม    

1.1    เวลาการซื้อขายสูงสุด

1.2    กิจกรรมพิเศษ

1.3    การส่งเสริม

1.4    การตรวจนับสินค้า

2.    ขั้นตอนและนโยบายการของกิจการ :  เกี่ยวข้องกับ

2.1    ความต้องการของพนักงาน

2.2    การฝึกอบรมในที่ทำงาน

2.3    รักษา บันทึกข้อมูลของพนักงาน

2.4    การทำความสะอาด

3.    ข้อกำหนดทางกฎหมาย :  เกี่ยวข้องกับ

3.1    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

3.2    ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน

3.3    ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

3.4    ความสัมพันธ์ในสถานที่ทำงาน

3.5    รางวัลในอุตสาหกรรมและข้อตกลง

4.    ทีมงาน  : รวมถึง

4.1    พนักงาน เต็มเวลา นอกเวลา หรือที่ไม่เป็นทางการ

4.2    พนักงานสัญญาจ้าง

4.3    คนที่มีระดับที่แตกต่างกันด้านภาษาและการอ่านเขียน

4.4    ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและภูมิหลังทางสังคมและชาติพันธุ์

4.5    คนทำงานในเขอบเขตความรับผิดชอบและรายละเอียดของงาน

5.    ข้อกำหนดตามกฎหมาย : เกี่ยวข้องกับ

5.1    จำนวนชั่วโมงต่ำสุดและสูงสุดของการทำงาน 

5.2    ช่วงเวลาพัก

5.3    ระบบการลา

5.4    สัดส่วนค่าตอบแทน

5.5    บทลงโทษ

6.    งาน  : รวมถึง

6.1    การขาย

6.2    การบริหารสินค้า

6.3    การดูแลทำความสะอาด

6.4    ตารางงาน

6.5    การบำรุงรักษาอุปกรณ์

6.6    การตรวจนับสินค้า

7.    การสื่อสาร  : เป็นไปในลักษณะ

7.1    การพูดคุย

7.2    ลายลักษณ์อักษร

7.3    ในภาษาอื่น ภาษาถิ่นหรือภาษาภาพ เช่น ภาษามือ

7.4    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

8.    การฝึกอบรม  :  รวมถึง

8.1    โปรแกรมการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

8.2    การฝึกตัวต่อตัว

8.3    บ่อยหรือไม่บ่อย

8.4    อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

9.    ขั้นตอนหรือกระบวนการ : หมายถึง

9.1    การสื่อสารรูปแบบต่างๆ

9.2    การติดต่อกับลูกค้า

9.3    คำบรรยายลักษณะงานและความรับผิดชอบ

9.4    การมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในทีม

9.5    การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการ

9.6    อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

10.    เทคนิคสำหรับการให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ : รวมถึง

10.1    การใช้ภาษาที่เหมาะสม

10.2    พูดอย่างชัดเจนและรัดกุม

10.3    ใช้ภาษาอื่นๆ รวมทั้งภาษาถิ่น และภาษาภาพ เช่น ภาษามือ

11.    วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน : รวมถึง

11.1    การสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด

11.2    การสังเกต

11.3    รายงานของบุคคลที่สาม

11.4    ความคิดเห็นของลูกค้า

11.5    การถามคำถาม

12.    บุคลากรที่เกี่ยวข้อง : รวมถึง

12.1    สมาชิกในทีม

12.2    ผู้บังคับบัญชา

12.3    ผู้จัดการ

13.    บันทึกประวัติการทำงานของพนักงาน : อยู่ในรูปแบบ

13.1    อาจเป็นระบบ

13.2    เป็นเอกสาร

13.3    เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

13.4    อาจเกี่ยวข้องกับ สถานะการทำงาน เช่น การขาด ลา มาสาย การเข้ารับการฝึกอบรม และบันทึกการเตือนและการลงโทษทางวินัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้านยินดีต้อนรับ