หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ลดความสูญเสียของร้านค้าขั้นเบื้องต้น (security)

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-3-047ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ลดความสูญเสียของร้านค้าขั้นเบื้องต้น (security)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ป้องกันความสูญเสีย ระดับ 3 และ บริหารร้านค้า ระดับ 3 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพป้องกันความสูญเสีย ระดับ 3 และ บริหารร้านค้า ระดับ 3 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในร้านค้า และการลดปริมาณการถูกลักขโมย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจค้าปลีก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
021011

ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในร้านค้า

021012

ลดปริมาณการถูกลักขโมย12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านการสื่อสาร

1.1    ทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงบวก ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น ขณะตรวจค้นประเป๋าลูกค้า

2.    ทักษะด้านการอ่าน เขียน และการคำนวณ ได้แก่ :

2.1    การนับปริมาณสินค้า

2.2    การอ่านและแปลความความข้อแนะนำของผู้ผลิตในการจัดเก็บสินค้า

2.3    เงินสดในมือ

2.4    บันทึกรายการสินค้าที่ถูกขโมย

2.5    รายงานการลักขโมย

3.    ทักษะในการสังเกตถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัย

4.    ทักษะในการดูแลและจัดเก็บสินค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในร้าน และตำแหน่งที่ตั้ง

2.    ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีการลักขโมยทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย

3.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยของเงินสดและทรัพย์สินอื่น

4.    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ในเรื่องเกี่ยวกับ :

4.1    การตรวจค้นกระเป๋าหรือถุงใส่สินค้าของลูกค้า

4.2    การนับ การวัด และการชั่งน้ำหนักสินค้า

4.3    การจัดการกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือเมื่อมีการลักขโมยเกิดขึ้น

4.4    การจัดการและการจัดเก็บสินค้า

4.5    การรายงานปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

4.6    ความปลอดภัย

4.7    การหมุนเวียนของสินค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

2.1    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน

2.2    ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย

2.3    ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมค้าปลีก

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    ระบบรักษาความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติ : ในเรื่องเกี่ยวกับ

1.1    การพกอาวุธ

1.2    เงินสด

1.3    ลูกค้า

1.4    อุปกรณ์ และเครื่องมือ เช่น ระบบเตือนภัย กล้องวงจรปิด

1.5    กุญแจ

1.6    พื้นที่ควบคุม

1.7    บุคลากร

1.8    สินค้า

1.9    บุคคลภายนอก

2.    นโยบายและวิธีปฏิบัติ  : ในเรื่องเกี่ยวกับ

2.1    การรายงานปัญหาและข้อบกพร่อง

2.2    ความปลอดภัย

2.3    การเฝ้าระวังสินค้า

3.    ข้อกำหนดทางกฎหมาย  : ในเรื่องเกี่ยวกับ

3.1    กฎหมายอาญา

3.2    กฎหมายแพ่ง

3.3    กฎหมายสิทธิส่วนบุคคล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.  สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2.  สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้าน

3.  แฟ้มข้อมูลประวัติการทำงานและรายงานผลการปฏิบัติงานจากบุคคลที่สามยินดีต้อนรับ