Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สร้างความร่วมมือในการขาย
1
2
3
ประสานความร่วมมือเพื่อบริการลูกค้า
4
5
6
7
ประสานงานในทีมงาน
8
9
10
11
12
ลดความสูญเสียของร้านค้าขั้นเบื้องต้น (security)
13
14

ยินดีต้อนรับ