หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างความร่วมมือในการขาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-3-041ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างความร่วมมือในการขาย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

บริหารร้านค้า ระดับ  3   6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพบริหารร้านค้า ระดับ 3 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการขายอย่างมีประสิทธิภาพการฝึกสอน เพื่อปรับปรุง และดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการขาย และการกำกับการขายให้บรรลุตามเป้าหมาย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจค้าปลีก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 5223   พนักงานช่วยขายในร้านค้า


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
012011

ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 กำกับและติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขาย


012011.01
012011

ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 กำกับการปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมการขาย

012011.02
012011

ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 กำกับทีมงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสารสนเทศจะถูกป้อนเข้าสู่อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงินได้อย่างถูกต้อง

012011.03
012011

ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 กำกับให้การเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านจุดชำระเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

012011.04
012012

ฝึกสอนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการขาย

2.1 ให้ข้อมูลแต่ละบุคคลและฝึกสอนสมาชิกในทีมฝ่ายขายตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขาย

012012.01
012012

ฝึกสอนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการขาย

2.2 ให้ข้อมูลแต่ละบุคคลและฝึกสอนสมาชิกในทีมถึงการดำเนินงานตามวิธีการและนโยบายของกิจการ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมการขาย

012012.02
012012

ฝึกสอนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการขาย

2.3 ให้การสนับสนุนสมาชิกในทีมให้ใช้เทคนิคในการส่งเสริมการขายและบริการ

012012.03
012013

กำกับการขายให้บรรลุตามเป้าหมาย

3.1 ติดตาม และบันทึก เป้าหมายการขายของแต่ละบุคคลและเป้าหมายของร้านค้า ตามนโยบายของกิจการ

012013.01
012013

กำกับการขายให้บรรลุตามเป้าหมาย

3.2 ตรวจสอบและบันทึกยอดขาย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย และเป็นไปตามนโยบายของกิจการ

012013.02
012013

กำกับการขายให้บรรลุตามเป้าหมาย

3.3 ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับยอดขายที่ทำได้ กับแผนการขาย และเป้าหมาย

012013.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านการสื่อสารและด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อ

1.1    ถามคำถามที่จะระบุและยืนยันความต้องการ

1.2    ให้คำแนะนำ

1.3    เสนอแนะ ฝึกสอน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน และตรงประเด็น

1.4    ใช้สารสนเทศร่วมกัน

1.5    ใช้และตีความการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด

1.6    ใช้ภาษาและแนวคิดที่เหมาะสมกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

2.    ทักษะการอ่านเขียน และการคำนวณ เพื่อ

2.1    ประมวลผล และบันทึกสารสนเทศ

2.2    อ่านขั้นตอนและนโยบายของกิจการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ประวัติของลูกค้า

2.    ปัจจัยที่ช่วยเพิ่มยอดขาย

3.    ตำแหน่งในการจัดวางสินค้า และความสำคัญต่อผลประกอบการของกิจการ 

4.    ขั้นตอนการกำหนดราคา รวมถึงข้อกำหนดทางภาษี

5.    หลักการและเทคนิคของการสื่อสารกับบุคคลอื่น

6.    เกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม

7.    กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึง :

7.1    กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

7.2    ข้อกำหนดเกี่ยวกับความยั่งยืน

8.    ขั้นตอนการควบคุมสินค้าคงคลัง

9.    เป้าหมายในการขาย

10.    การบริหารสินค้าและบริการของกิจการ

11.    ขั้นตอน และนโยบายของกิจการ เกี่ยวข้องกับ

11.1    การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ

11.2    การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

11.3    การติดต่อกับลูกค้าทั้งภายใน และภายนอก

11.4    ขายสินค้าและบริการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)    

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

2.1    นโยบายและคู่มือการทำงาน

2.2    เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานด้านการขาย

2.3    รายงานการปฏิบัติงาน

2.4    ข้อกำหนดทางกฎหมาย          

3.    ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทีมขาย

4.    การรู้วิธีใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดชำระเงิน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

       ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    ขั้นตอนและนโยบายของกิจการ  : เกี่ยวข้องกับ

1.1    การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.2    การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3    การติดต่อกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

1.4    การรายงาน

1.5    การทำธุรกรรมการขาย

1.6    การขายสินค้าและบริการ

2.    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  : เกี่ยวข้องกับ

2.1    กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.2    เกณฑ์การปฏิบัติในอุตสาหกรรม

2.3    กฎระเบียบ การออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

2.4    อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน

2.5    ขั้นตอนการกำหนดราคารวมถึงข้อกำหนดด้านภาษี

2.6    การขายสินค้ามือสอง

2.7    กฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายบุหรี่

2.8    พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

2.9    การขนส่ง เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า

3.    การขาย  : รวมถึง

3.1    ต่อหน้า

3.2    อินเทอร์เน็ต

3.3    โทรศัพท์

4.    การทำธุรกรรมการขาย : รวมถึง

4.1    เงินสด

4.2    เช็ค

4.3    บัตรเครดิต

4.4    บัตรเงินสด

4.5    บัตรกำนัล

5.    ทีมงาน  : รวมถึง

5.1    พนักงานเต็มเวลา นอกเวลา หรือสัญญาจ้าง

5.2    ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมสังคมและชาติพันธุ์

6.    เทคนิคการจัดการ  : เปลี่ยนแปลงตาม

6.1    เกณฑ์การปฏิบัติในอุตสาหกรรม

6.2    สุขภาพ และความปลอดภัยในที่ทำงาน

6.3    คุณลักษณะของสินค้าคงคลัง

7.    ลูกค้า : รวมถึง

7.1    ลูกค้าที่มีการร้องขอตามปกติ หรือลูกค้าที่มีการร้องขอเป็นพิเศษ

7.2    รายชื่อผู้ติดต่อภายในและภายนอก

7.3    รายชื่อใหม่หรือรายชื่อที่ซื้อซ้ำ

7.4    ผู้คนจากกรอบทางสังคมตาม ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ

7.5    คนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ทางกายภาพ และจิตใจ

8.    การให้ข้อเสนอแนะกลับสู่ผู้บริหารและพนักงาน  : อยู่ในรูปแบบ

8.1    เอกสารทางธุรกิจ

8.2    อีเมล์

8.3    รายงานทางการเงิน

8.4    การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

8.5    การนำเสนอ

8.6    บันทึกการขายของร้านค้า

8.7    รายงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ