หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-HMTK-023A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
  บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลประมาณการขาย รวบรวมข้อมูลและจัดทำประวัติการใช้สินค้า และบริการประมาณการความต้องการใช้สินค้าและบริการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
3323 ผู้จัดซื้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
LOG-POC-6-002ZA.1 จัดการข้อมูลประมาณการขาย 1.รายงานประมาณการขายโดยรวมมีการตรวจสอบการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน LOG-POC-6-002ZA.1.01 54801
LOG-POC-6-002ZA.1 จัดการข้อมูลประมาณการขาย 2.รายงานประมาณการความต้องการซื้อโดยรวมมีการตรวจสอบการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน LOG-POC-6-002ZA.1.02 54802
LOG-POC-6-002ZA.2 รวบรวมข้อมูล จัดทำประวัติการใช้สินค้าบริการ 1.รายงานประวัติการใช้สินค้า บริการโดยรวมมีการตรวจสอบการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน LOG-POC-6-002ZA.2.01 54803
LOG-POC-6-002ZA.2 รวบรวมข้อมูล จัดทำประวัติการใช้สินค้าบริการ 2.ประวัติการเบิกใช้สินค้า บริการมีการวิเคราะห์เพื่อนำไปวางแผนการจัดซื้อประจำปี LOG-POC-6-002ZA.2.02 54804
LOG-POC-6-002ZA.3 ประมาณการความต้องการใช้สินค้าบริการ 1.แผนประมาณการความต้องการใช้สินค้า บริการ วิเคราะห์จากประวัติการใช้สินค้า และประมาณการขายสินค้า เพื่อนำไปกำหนดนโยบายการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ LOG-POC-6-002ZA.3.01 54805
LOG-POC-6-002ZA.3 ประมาณการความต้องการใช้สินค้าบริการ 2.แผนประมาณการความต้องการใช้สินค้า บริการ มีการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี LOG-POC-6-002ZA.3.02 54806
LOG-POC-6-002ZA.3 ประมาณการความต้องการใช้สินค้าบริการ 3.แผนประมาณการความต้องการใช้สินค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูง LOG-POC-6-002ZA.3.03 54807

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูลประกอบการพยากรณ์จัดซื้อ   1.1 สามารถจัดทำสรุปข้อมูลการจัดซื้อปีที่ผ่านมา   1.2 สามารถรวบรวมสรุปข้อมูลการพยากรณ์จากฝ่ายขาย   1.3 สามารถรวบรวมข้อมูลความต้องการในวัตถุดิบจากฝ่ายผลิต   1.4 สามารถรวบรวมปัญหาที่เคยพบในการจัดซื้อที่ผ่านมา   1.5 สามารถจัดทำสรุปการพยากรณ์การจัดซื้อ2. ปฏิบัติงานด้านประมาณการความต้องการใช้สินค้าบริการ   2.1 สามารถวิเคราะห์แผนประมาณการความต้องการใช้ สินค้า บริการ จากประวัติการใช้สินค้า และประมาณการขายสินค้า เพื่อนำไปกำหนดนโยบายการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ   2.2 สามารถใช้วิธีการทางสถิติเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแผนประมาณการความต้องการใช้สินค้า บริการ    2.3 สามารถการยอมรับแผนประมาณการความต้องการใช้สินค้า จากผู้บริหารระดับสูง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. พยากรณ์ความต้องการซื้อ2. วิธีการซื้อและวิธีการขอซื้อ3. วงจรงานจัดซื้อ4. การระบุความต้องการในการจัดซื้อ5. การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ6. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. รายงานประมาณการความต้องการซื้อโดยรวมขององค์กร   2. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ประวัติการเบิกใช้สินค้า   3. แผนประมาณการความต้องการใช้สินค้า บริการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบผ่านการอบรมการบริหารงานจัดซื้อ   2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน   3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป   4. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจัดซื้อ   5. หนังสือ คู่มือ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจัดซื้อ   6. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการพยากรณ์ความต้องการซื้อ(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ประเมินเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. คำอธิบายรายละเอียด   1. ผู้ปฏิบัติงานทำการรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลรายการสินค้า บริการ ปริมาณการจัดซื้อ รายชื่อผู้ขาย นำข้อมูลมาจากการพยากรณ์แนวโน้มการขายจากฝ่ายขาย และข้อมูลการคาดการแนวโน้มความต้องการวัตถุดิบจากฝ่ายผลิต มาจัดทำเป็นตารางหรือฐานข้อมูลพร้อมสู่การวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บไว้ในตาราง Excel, หรือ ระบบจัดการฐานข้อมูลใด ๆ   2. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการโดยใช้ประวัติและแนวโน้มและพิจารณานโยบายการจัดซื้อของกิจการประกอบเพื่อให้การพยากรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการใช้โมเดลการพยากรณ์เช่น วิธีถัวเฉลี่ย วิธีเอ็กโปเนนเชียล วิธีสมการเชิงเส้นถดถอย เป็นต้น   4. ผู้ปฏิบัติอธิบายและสามารถนำเสนอผลการพยากรณ์ให้แก่ผู้บริหารอธิบายหากมีเงื่อนไขอื่น ๆ หรือหากข้อมูลประกอบการพยากรณ์มีการปรับเปลี่ยน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์  3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน  4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 2. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย  2. แบบประเมินจากการสัมภาษณ์  3. แบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน  4. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ