หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สำรวจแหล่งขาย และผู้ขายสินค้าหรือบริการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ADFO-025A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สำรวจแหล่งขาย และผู้ขายสินค้าหรือบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งขายหรือผู้ขาย สำรวจราคากลาง สำรวจคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ สรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ และขอใบเสนอราคา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
3323 ผู้จัดซื้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
LOG-POC-3-004ZA.1 สำรวจแหล่งขาย ผู้ขายสินค้า บริการ 1. ข้อมูลผู้ขายสินค้ารายใหม่มีการสำรวจอย่างต่อเนื่อง LOG-POC-3-004ZA.1.01 54815
LOG-POC-3-004ZA.1 สำรวจแหล่งขาย ผู้ขายสินค้า บริการ 2.ข้อมูลจากการสำรวจมีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลของผู้ขายให้ทันสมัย LOG-POC-3-004ZA.1.02 54816
LOG-POC-3-004ZA.2 สำรวจราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ 1.สินค้า บริการมีการสำรวจราคากลางของสินค้าบริการที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง LOG-POC-3-004ZA.2.01 54817
LOG-POC-3-004ZA.2 สำรวจราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ 2.รายการเปรียบเทียบราคาของผู้ขายแต่ละรายมีการจัดทำอย่างครอบคลุมและจำแนกถึงความแตกต่าง LOG-POC-3-004ZA.2.02 54818
LOG-POC-3-004ZA.2 สำรวจราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ 3.รายการโครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการมีการจัดทำไว้อย่างครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อประมาณการต้นทุนของสินค้าบริการ LOG-POC-3-004ZA.2.03 54819
LOG-POC-3-004ZA.3 สำรวจคุณสมบัติผู้ขาย ผู้ให้บริการ 1.คุณสมบัติผู้ขาย ผู้ให้บริการมีการสำรวจอย่างต่อเนื่อง LOG-POC-3-004ZA.3.01 54820
LOG-POC-3-004ZA.3 สำรวจคุณสมบัติผู้ขาย ผู้ให้บริการ 2.รายงานสรุปคุณสมบัติของผู้ขายมีการจัดทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วน LOG-POC-3-004ZA.3.02 54821
LOG-POC-3-004ZA.4 สรุปรายชื่อผู้ขาย ผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ 1. รายชื่อผู้ขาย ผู้ให้บริการมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติขีดความสามารถในการส่งมอบตามเกณฑ์ที่กำหนด LOG-POC-3-004ZA.4.01 54822
LOG-POC-3-004ZA.4 สรุปรายชื่อผู้ขาย ผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ 2.รายชื่อผู้ขาย ผู้ให้บริการมีการวิเคราะห์และสรุปผลตามเกณฑ์ที่กำหนด LOG-POC-3-004ZA.4.02 54823
LOG-POC-3-004ZA.5 ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ 1.ใบเสนอราคาที่ได้รับ มีการตรวจสอบตามรายละเอียดที่กำหนด LOG-POC-3-004ZA.5.01 54824
LOG-POC-3-004ZA.5 ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ 2.รายงานผลการคัดเลือกผู้ขาย ตามใบเสนอราคาจากผู้ขายมีการจัดทำได้อย่างถูกต้อง LOG-POC-3-004ZA.5.02 54825

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการสำรวจแหล่งขาย ผู้ขายสินค้า บริการ1.1 สามารถสำรวจข้อมูลผู้ขายสินค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง1.2 สามารถจัดทำและปรับปรุงข้อมูลจากการสำรวจในฐานข้อมูลผู้ขายให้ทันสมัย2. ปฏิบัติการสำรวจราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ  2.1 สามารถสำรวจราคากลางของสินค้า บริการอย่างต่อเนื่อง2.2 สามารถจัดทำรายการเปรียบเทียบราคาของผู้ขายแต่ละรายอย่างครอบคลุมและจำแนกถึงความแตกต่าง2.3 สามารถจัดทำรายการโครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ อย่างครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อประมาณการต้นทุนของสินค้าและบริการ(จัดทำ Approve vendor list)3. ปฏิบัติการสำรวจคุณสมบัติผู้ขาย ผู้ให้บริการ     3.1 สามารถสำรวจคุณสมบัติของผู้ขาย ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง3.2 สามารถจัดทำรายงานสรุปคุณสมบัติของผู้ขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน4. ปฏิบัติสรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ   4.1 สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติขีดความสามารถในการส่งมอบ ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด4.2 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลผู้ขาย ผู้ให้บริการให้เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด5. ปฏิบัติการขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ5.1 สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่กำหนดในใบเสนอราคาที่ได้รับ5.2 สามารถจัดทำรายงานผลการคัดเลือกผู้ขายตามใบเสนอราคาจากผู้ขายได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การสำรวจแหล่งขาย2. การสำรวจราคากลาง3. การวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้า4. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป5. โครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ6. การตลาดของสินค้า บริการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. รายงานผลการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ขาย

    2. รายการโครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ

    3. รายงานคุณสมบัติของผู้ขาย

    4. รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลรายชื่อผู้ขาย

    5. รายงานผลการคัดเลือกผู้ขายตามใบเสนอราคา

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ใบผ่านการอบรมการปฏิบัติการงานจัดซื้อ

    2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

    3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ผู้ปฏิบัติงานทำการสำรวจและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ขายรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลมีความทันสมัยที่สุด นอกจากนี้ต้องมีการปรับปรุงราคากลางการขายหากมีการเปลี่ยนแปลง  โดยมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายรายต่าง ๆ ใช้การจำแนกวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่นต้นทุนในการซื้อ ต้นทุนในการจัดเก็บ คุณภาพของสินค้า ความทันต่อเวลา2. ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกแหล่งขายได้แก่ ขีดความสามารถในการจำหน่าย ขนาดและขีดความสามารถในการจัดส่ง จรรยาบรรณและความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจมี3. ผู้ปฏิบัติงานสรุปรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบถ้วน แยกแยะเป็นผู้ขายที่มีเพียงแหล่งเดียวหรือหลายแหล่ง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.3 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.4 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.5 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ