หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-4-049ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ป้องกันความสูญเสีย ระดับ 4 และบริหารร้านค้า ระดับ 4

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพป้องกันความสูญเสีย ระดับ 4 และบริหารร้านค้า ระดับ 4 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า และการตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันการถูกลักขโมย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
021031 รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า 1.1ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า 021031.01 54739
021031 รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า 1.2ติดตามและทบทวนขั้นตอนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรและข้อกำหนดทางกฎหมาย 021031.02 54740
021031 รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า 1.3ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อลดการถูกลักขโมยของสินค้าที่สามารถถูกลักขโมยได้ง่าย 021031.03 54741
021031 รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า 1.4รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเงินสด เครื่องบันทึกการเก็บเงิน และกุญแจตามนโยบายขององค์กร 021031.04 54742
021031 รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า 1.5 รายงานผลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายขององค์กร 021031.05 54743
021032 สร้างความเข้าใจถึงความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันการถูกลักขโมย 2.1 แจ้งสมาชิกในทีมถึงนโยบายและขั้นตอนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 021032.01 54744
021032 สร้างความเข้าใจถึงความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันการถูกลักขโมย 2.2 ให้สมาชิกในทีมให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 021032.02 54745
021032 สร้างความเข้าใจถึงความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันการถูกลักขโมย 2.3 จัดฝึกอบรมให้สมาชิกในทีมตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันการถูกลักขโมย 021032.03 54746

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านการสื่อสาร

1.1    ทักษะในการให้ข้อมูลข่าวสาร การตอบกลับ และการฝึกอบรมให้ทีมงาน

1.2    ทักษะการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

1.3    ทักษะในการถามคำถามได้ตรงประเด็นและตรงตามความต้องการ

1.4    ทักษะในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร

1.5    ทักษะในการให้คำแนะนำ

1.6    ทักษะการใช้และการตีความการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด2.    ทักษะด้านการอ่านและเขียน

2.1  ทักษะการอ่านและการตีความเอกสาร

2.2  ทักษะการเขียนรายงาน

2.3  ทักษะการวิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในเรื่อง:

1.1    ความปลอดภัย

1.2    เงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด

1.3    ผู้ลักขโมยทั้งที่เป็นบุคคลภายในและบุคคลภายนอก

1.4    สถานการณ์ที่น่าสงสัย

1.5    การฝึกอบรมในเรื่องการรักษาความปลอดภัย

2.    ความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจค้นกระเป๋าลูกค้า

3.    ความรู้เรื่องการเตือนภัยและระบบการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในอุตสาหกรรมค้าปลีก

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ข)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

2.1    นโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในร้านค้า

2.2    กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.    การรู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น

3.1    ระบบเตือนภัย

3.2    อุปกรณ์ ณ จุดขาย

3.3    อุปกรณ์การสื่อสาร

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    นโยบายและขั้นตอนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า : ในเรื่องเกี่ยวกับ

1.1    การตรวจค้นกระเป๋า

1.2    เงินสดและสิ่งที่ไม่ใช่เงินสด

1.3    การเฝ้าระวังสินค้า

1.4    การรายงานปัญหาและข้อบกพร่อง

2.    ขั้นตอนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย : ในเรื่องเกี่ยวกับ

2.1    ลูกค้า

2.2    พนักงาน หรือทรัพย์สินของพนักงาน

2.3    ผู้เข้าชม ตัวแทนขาย ผู้ส่งสินค้า

2.4    คลังสินค้า

2.5    เงินสด และการขนย้ายเงินสด

2.6    อุปกรณ์

2.7    สถานที่

2.8    การขโมย

2.9    การปล้น

2.10    เหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าและพนักงาน

3.    ข้อกำหนดทางกฎหมาย : ได้แก่

3.1    กฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

3.2    กฎหมายการค้า

3.3    กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

3.4    กฎหมายแพ่ง

3.5    กฎหมายอาญา

4.    สมาชิกในทีม  : ได้แก่

4.1    ทีมงานย่อย

4.2    ทีมงานร้านค้า

4.3    ทีมงานขององค์กร

4.4    พนักงานเต็มเวลา พนักงาน part-time พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้าง

5.    ข้อเสนอแนะ : อยู่ในรูปแบบ 

5.1    ด้วยวาจา

5.2    ลายลักษณ์อักษร

5.3    ในนามของกลุ่มหรือรายบุคคล

6.    ฝึกอบรม : เช่น

6.1    ให้คำปรึกษา หรือการฝึกฝน

6.2    การฝึกปฏิบัติหน้างาน

7.    รายงาน : ในรูปแบบ 

7.1    ด้วยวาจา

7.2    ลายลักษณ์อักษร

7.3    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้าน

3. แฟ้มข้อมูลประวัติการทำงานและรายงานผลการปฏิบัติงานจากบุคคลที่สามยินดีต้อนรับ