คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการประเมินความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อเตรียมการสำหรับการขาย วางแผนการสั่งสินค้า วิเคราะห์ความนิยมในตัวสินค้าหรือบริการ ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น วิเคราะห์สภาพการตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมและแผนการตลาดขององค์กรประเมินความต้องการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จัดทำแผนการสั่งซื้อสินค้าตามผลการวิเคราะห์ตลาดและผลการประเมินความต้องสินค้าคงคลัง บริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบหมุนเวียนสินค้า บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสนับสนุนงานขาย กำหนดมาตรฐานคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2015 เพื่อใช้ในองค์การ จัดให้มีกระบวนการทำงานที่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ ประเมินผลการปฎิบัติงานของงานสนับสนุนงานขาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
    1.1 มีคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
    1.2 มีประสบการณ์ในงานสนับสนุนงานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 6 จำนวน 19 หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
3. แสดงหลักฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกรายการสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพนี้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

 ผู้ที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง  ซึ่งบุคคลในอาชีพประกอบด้วย นักขาย ตัวแทนขาย  ผู้จำหน่ายอิสระ   

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-VAPV-310A ศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค
RTS-HLIU-311A ปฏิบัติการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
RTS-EXQZ-312A จำแนกประเภทสินค้าเพื่อจัดเก็บในพื้นที่คลังสินค้าที่บริษัทกำหนดไว้
RTS-JMVF-313A ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า
RTS-USAS-314A สามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
RTS-CUYY-315A ประเมินความพร้อมด้วยตนเองในการปฎิบัติงานด้วยใบเช็คลิสประจำวัน
RTS-FHTY-316A เตรียมพื้นที่ไว้รับสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่ายให้ลูกค้า
RTS-YOVO-317A สร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมสินค้า
RTS-QRNJ-318A กำหนดความต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขาย
RTS-PDRE-320A ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎระเบียบของภาครัฐ
RTS-HEEX-321A สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม
RTS-RGEA-322A สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางเทคโนโลยี่สารสนเทศที่เหมาะสม
RTS-YWDF-323A ให้การอบรมด้าน product Training แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายอย่างครบถ้วน
RTS-MSGD-324A ให้เอกสารประกอบการขายผู้เกี่ยวข้องในการขายอย่างครบถ้วน
RTS-HKWQ-325A จัดกิจกรรมในเรื่องความรู้ด้านสินค้าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายตามความเหมาะสม
RTS-QEAN-326A จัดการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและปฏิบัติ Online-Offline แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานขายตามระบบขององค์กร
RTS-DDUV-327A ประเมินผู้เข้ารับการอบรม Online-Offline
RTS-TVUO-328A ปฎิบัติการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานด้วยระบบทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ERP ที่มีประสิทธิภาพ
RTS-YELV-329A คัดกรองปัญหาเรื่องร้องเรียนและจัดการกับเรื่องร้องเรียน
RTS-AQQO-330A บริหารความเสี่ยงในการบริหารสินค้าและบริการ
RTS-SAVS-331A บริหารความเสี่ยงในการบริหารสินค้าคงคลัง
RTS-QNGJ-332A บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสนับสนุนงานขาย
RTS-RAHO-333A จัดให้มีกระบวนการทำงานที่ตรวจสอบได้
RTS-OKXU-334A จัดให้มีกระบวนการทำงานที่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้
RTS-VDGM-335A จัดให้มีกระบวนการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
RTS-JTMO-336A จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการขายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ