คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในจัดจัดกิจกรรมในเรื่องความรู้ด้านสินค้าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายตามหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้า Product Training สามารถจัดการอบรมและประเมินผลการอบรมตามหลักสูตร ทั้ง Online- Offline สามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรขององค์การ ERP ได้เป็นอย่างดีจัดหาผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถคัดกรองปัญหาเรื่องร้องเรียนและจัดการกับเรื่องร้องเรียน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
    1.1 มีคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
    1.2 มีประสบการณ์ในงานสนับสนุนงานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 5 จำนวน 19 หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
3. แสดงหลักฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกรายการสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพนี้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง  ซึ่งบุคคลในอาชีพประกอบด้วย นักขาย ตัวแทนขาย  ผู้จำหน่ายอิสระ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-VAPV-310A ศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค
RTS-HLIU-311A ปฏิบัติการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
RTS-EXQZ-312A จำแนกประเภทสินค้าเพื่อจัดเก็บในพื้นที่คลังสินค้าที่บริษัทกำหนดไว้
RTS-JMVF-313A ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า
RTS-USAS-314A สามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
RTS-CUYY-315A ประเมินความพร้อมด้วยตนเองในการปฎิบัติงานด้วยใบเช็คลิสประจำวัน
RTS-FHTY-316A เตรียมพื้นที่ไว้รับสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่ายให้ลูกค้า
RTS-YOVO-317A สร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมสินค้า
RTS-QRNJ-318A กำหนดความต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขาย
RTS-PDRE-320A ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎระเบียบของภาครัฐ
RTS-HEEX-321A สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม
RTS-RGEA-322A สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางเทคโนโลยี่สารสนเทศที่เหมาะสม
RTS-YWDF-323A ให้การอบรมด้าน product Training แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายอย่างครบถ้วน
RTS-MSGD-324A ให้เอกสารประกอบการขายผู้เกี่ยวข้องในการขายอย่างครบถ้วน
RTS-HKWQ-325A จัดกิจกรรมในเรื่องความรู้ด้านสินค้าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายตามความเหมาะสม
RTS-QEAN-326A จัดการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและปฏิบัติ Online-Offline แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานขายตามระบบขององค์กร
RTS-DDUV-327A ประเมินผู้เข้ารับการอบรม Online-Offline
RTS-TVUO-328A ปฎิบัติการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานด้วยระบบทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ERP ที่มีประสิทธิภาพ
RTS-YELV-329A คัดกรองปัญหาเรื่องร้องเรียนและจัดการกับเรื่องร้องเรียน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ