คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของนักขายจัดหาข้อมูล ผู้บริโภคจาก แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด จัดเก็บสินค้าและจำแนกประเภทสินค้าเพื่อจัดเก็บในพื้นที่คลังสินค้าที่บริษัทกำหนด  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าได้ วางแผนเส้นทางการขนส่งได้ จัดร้านค้าให้พร้อมให้บริการ จัดเตรียมพื้นที่รับสินค้าและใช้อุปกรณ์การปฎิบัติงาน ณ จุดชำระเงินได้  จัดทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายได้ โดยมีทักษะดังต่อไปนี้
          1. ทักษะการประสานงาน การจัดทำเอกสาร    
          2. ทักษะการจัดวางสินค้า เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจำหน่าย   
          3. ทักษะด้านการบริหารคลังสินค้า และลูกค้าสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร  
          4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          5. มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารภาพรวมทั้งระบบการทำงาน
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 3  จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   1.1 มีคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  หรือ
   1.2 มีประสบการณ์ในงานสนับสนุนงานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ระดับ 3 จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
3. แสดงหลักฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกรายการสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพนี้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง  ซึ่งบุคคลในอาชีพประกอบด้วย นักขาย ตัวแทนขาย  ผู้จำหน่ายอิสระ   

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-VAPV-310A ศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค
RTS-HLIU-311A ปฏิบัติการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
RTS-JMVF-313A ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า
RTS-USAS-314A สามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
RTS-CUYY-315A ประเมินความพร้อมด้วยตนเองในการปฎิบัติงานด้วยใบเช็คลิสประจำวัน
RTS-YOVO-317A สร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมสินค้า
RTS-QRNJ-318A กำหนดความต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ