หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-USAS-314A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 08 121 Business services and administration managers

ISCO 08 122 Finance managers

ISCO 08 1212 Human resource manager

ISCO08 1219 Business services and administration managers

ISCO 08 122 Sales, marketing and development managers

ISCO 08 1221 Sales and marketing managers

ISCO 08 1222 Advertising and public relations managers

ISCO 08 1223 Research and development managers Warehouse Manager Inventory Control Manager

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมคลังสินค้า ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าก่อนการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า การตรวจสอบเอกสารการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า และจัดทำรายงาน การจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓)พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ เป็นมาตราที่กำหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักขาย ผู้จา หน่ายอิสระ ที่ว่าด้วยเรื่องการนาเสนอการขายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขและแผนการขายที่ผู้ประกอบการขายตรงได้กำหนดไว้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม พ.ศ.2511พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ว่าด้วยเรื่องการโฆษณา 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
501321

 ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า

1. จัดทำใบรายการสินค้าที่จะดำเนินการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้ามีการตรวจสอบความถูกต้อง

501321.01 204575
501321

 ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า

2. สินค้าที่จ่ายออกจากคลังสินค้าถูกต้องตรงกับรายการสินค้า 

501321.02 204576
501322

วางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ประหยัดต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.สินค้ามีการกำหนดช่องทางการกระจายสินค้าตามแผนที่กำหนดอย่างชัดเจน

501322.01 204577
501322

วางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ประหยัดต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. กระบวนการกระจายสินค้าปฏิบัติตามแผนอย่างถูกต้อง

501322.02 204578

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนช่องทางการจัดเตรียมสินค้า

2. ปฏิบัติการประเมินผลจัดเตรียมสินค้า

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนการจัดเตรียมสินค้า

2. การประเมินผลข้อมูลสินค้า

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1.     แผนช่องทางการจัดเตรียมสินค้า

    2    รายงานสรุปการประเมินผลจัดเตรียมสินค้า

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ใบผ่านการอบรมการจัดการกระจายสินค้า

    2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

    3. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระจายสินค้า

    4. หนังสือ คู่มือ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระจายสินค้า

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ประเมินเกี่ยวกับวางแผนจัดเตรียมสินค้าเพื่อการกระจายสินค้า

(ง) วิธีการประเมิน

     1 การสอบข้อเชียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 

     2. การสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)  คำแนะนำ 

    1.ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องวางแผนช่องทางการจัดเตรียมสินค้า 

    2.ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประเมินผลจัดเตรียมสินค้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. วางแผนช่องทางการจัดเตรียมสินค้าและการกระจายสินค้า ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

    2. ประเมินผลจัดเตรียมสินค้า ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 การสอบข้อเชียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 

2. การสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ