หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-VAPV-310A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 08 121 Business services and administration managers

ISCO 08 122 Finance managers

ISCO 08 1212 Human resource manager

ISCO08 1219 Business services and administration managers

ISCO 08 122 Sales, marketing and development managers

ISCO 08 1221 Sales and marketing managers

ISCO 08 1222 Advertising and public relations managers

ISCO 08 1223 Research and development managers

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความสามารถในการสนับสนุนการขายภายใต้การปฏิบัติตามนโยบายองค์กรอย่างดี   มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรู้ด้านการบริหารงาน มึความรู้ด้านการวางแผน 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
  ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓)พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ เป็นมาตราที่กำหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักขาย ผู้จำหน่ายอิสระ ที่ว่าด้วยเรื่องการนาเสนอการขายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขและแผนการขายที่ผู้ประกอบการขายตรงได้กำหนดไว้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม พ.ศ.2511พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ว่าด้วยเรื่องการโฆษณา 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
501111

จัดหาข้อมูล ผู้บริโภคจาก แหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

1 จัดหาข้อมูล ผู้บริโภคจาก แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ

501111.01 204469
501111

จัดหาข้อมูล ผู้บริโภคจาก แหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

2  วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

501111.02 204470
501112

วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 

1. สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคได้ 

501112.01 204471
501112

วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 

2. เรียนรู้สิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

501112.02 204472

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ทักษะและความรู้เรื่อง Value Proposition (VP)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.ทักษะและความรู้เรื่อง 6Ws

2.ทักษะและความรู้เรื่อง STP

3.ทักษะและความรู้เรื่อง Customer Journey

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.ทักษะและความรู้เรื่อง 6Ws

2.ทักษะและความรู้เรื่อง STP

3.ทักษะและความรู้เรื่อง Customer Journey

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ผลงานการค้นหาและรวบรวมข้อมูล

    2. การจัดทำผลสำรวจพฤติกรรมลูกค้าตามช่วงเวลาที่องค์กรกำหนด (Survey)

    3. ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า (Feedback)

    4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตามช่วงเวลาที่องค์กรกำหนด

    5. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนด

    6. การจัดทำรายงานสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนด

    7. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการซื้อต่อกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. การฝึกอบรมการทำวิจัยศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

    2. การฝึกอบรมด้านการตลาดเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า

    3. ประวัติการศึกษาด้านการตลาด

    4. การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม (Survey)

(ค) แนะนำในการประเมิน

    พิจารณาการประเมินทั้งด้านการปฏิบัติงานและความรู้จากหลักฐานที่กำหนดในการประเมิน ณ สถานที่ทำงานจริง

(ง) วิธีการประเมิน

     1 การสอบข้อเชียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 

     2. การสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

    แบบฟอร์มในการจัดทำผลสำรวจ (survey) และวิธีการประเมินผลสำรวจ มีเงื่อนไขและวิธีการวิเคราะห์โดยองค์กรเป็นผู้กำหนด

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    ในแต่ละช่วงเวลา พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้จัดทำแบบสอบถามต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทมาตราฐานตามที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งป้องกันการเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์แบบประเมินจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 การสอบข้อเชียน ปรนัย 4 ตัวเลือก 

2. การสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ