คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์ จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เตรียมการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน สอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้า ให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่โดยให้คำแนะนำและฝึกอบรม ปฏิบัติการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ารายใหม่ ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างถูกต้อง และปฎิบัติการด้านกลยุทธ์การตลาด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ อาชีพนักขาย ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
    1.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือการศึกษาภาคบังคับ หรือ
    1.2 มีประสบการณ์ในการเป็นนักขาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 5 จำนวน 16 หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
3. แสดงหลักฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกรายการสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพนี้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง  ซึ่งบุคคลในอาชีพประกอบด้วย นักขาย ตัวแทนขาย ผู้จำหน่ายอิสระ   

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-NTJD-273A กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์
RTS-KWVW-274A จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
RTS-CODE-275A นำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่างๆ
RTS-BAGF-276A ปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล
RTS-QPDD-277A วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
RTS-NNAC-279A จัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
RTS-PMOD-280A ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน
RTS-OIHN-339A สอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ
RTS-RTBT-340A ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้า
RTS-HOUT-341A วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
RTS-XOUD-342A จัดทำเอกสารการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าตามที่ต้องการ
RTS-GCGQ-343A วิเคราะห์สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
RTS-XUAL-344A ขยายฐานลูกค้าใหม่โดยให้คำแนะนำและฝึกอบรม
RTS-EMQL-347A จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ารายใหม่
RTS-XMTT-348A ให้คำแนะนำในการเริ่มธุรกิจให้แก่ลูกค้ารายใหม่
RTS-IBSY-345A วางแผนกลยุทธ์ด้านตลาดดิจิทัล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ