คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์ จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เตรียมการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักขาย ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
    1.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือ  
    1.2 มีประสบการณ์ในงานขายตรง ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ระดับ 3 จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
3. แสดงหลักฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกรายการสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพนี้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง  ซึ่งบุคคลในอาชีพประกอบด้วย นักขาย ตัวแทนขาย ผู้จำหน่ายอิสระ   

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-NTJD-273A กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์
RTS-KWVW-274A จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
RTS-CODE-275A นำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่างๆ
RTS-BAGF-276A ปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล
RTS-QPDD-277A วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
RTS-NNAC-279A จัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
RTS-PMOD-280A ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ