คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-2-029ZB ปฏิบัติงานภายใต้ความต้องการขององค์กร
RTS-ZZZ-2-030ZB จัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-2-031ZB ใช้อุปกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงาน ณ จุดชำระเงิน
RTS-ZZZ-2-032ZB ปฏิบัติงานค้าปลีกโดยใช้เทคโนโลยี
RTS-ZZZ-2-033ZB ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
RTS-ZZZ-2-034ZB ขายสินค้าและบริการเบื้องต้น
RTS-ZZZ-2-035ZB สื่อสารในร้านค้าเพื่อสนับสนุนทีมงาน
RTS-ZZZ-2-036ZB รับสินค้าไว้ขาย
RTS-ZZZ-2-037ZB ลดความสูญเสียของร้านค้าเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0142-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
CB-0113-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ