คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีกขั้นพื้นฐาน ตามที่ระบุในระดับ พนักงานปฏิบัติการขาย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ  เช่นห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม ที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-2-029ZB ปฏิบัติงานภายใต้ความต้องการขององค์กร
RTS-ZZZ-2-030ZB จัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-2-031ZB ใช้อุปกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงาน ณ จุดชำระเงิน
RTS-ZZZ-2-032ZB ปฏิบัติงานค้าปลีกโดยใช้เทคโนโลยี
RTS-ZZZ-2-033ZB ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
RTS-ZZZ-2-034ZB ขายสินค้าและบริการเบื้องต้น
RTS-ZZZ-2-035ZB สื่อสารในร้านค้าเพื่อสนับสนุนทีมงาน
RTS-ZZZ-2-036ZB รับสินค้าไว้ขาย
RTS-ZZZ-2-037ZB ลดความสูญเสียของร้านค้าเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0142-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
CB-0414-A : วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
CB-0113-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ