หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขายสินค้าและบริการเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-2-034ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขายสินค้าและบริการเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 2

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานขาย ระดับ 2 ที่มีความสามารถในการ พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำลูกค้า รวบรวม และตอบสนองต่อสารสนเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสในการขายให้มากที่สุด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO 3323 ผู้จัดซื้อ 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011061 พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ 1.1 พัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยการเข้าถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 011061.01 54529
011061 พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ 1.2 ใช้ความรู้ในการใช้และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าตามนโยบายของกิจการและข้อกำหนดตามกฎหมาย 011061.02 54530
011061 พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ 1.3 ระบุสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหา โดยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 011061.03 54531
011062 ให้คำแนะนำลูกค้า 2.1พัฒนาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจากสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 011062.01 54532
011062 ให้คำแนะนำลูกค้า 2.2 กำหนด และใช้เวลาที่เหมาะสมในการ เข้าถึง ลูกค้าตามนโยบายของกิจการ และพฤติกรรมของลูกค้า 011062.02 54533
011062 ให้คำแนะนำลูกค้า 2.3 เริ่มต้นการติดต่อกับลูกค้า ตามนโยบายของกิจการ 011062.03 54534
011062 ให้คำแนะนำลูกค้า 2.4 ใช้ความประทับใจเชิงบวก เพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้าตามนโยบายของกิจการ 011062.04 54535
011063 รวบรวมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 3.1ใช้เทคนิคในการตั้งคำถามและทักษะการฟังเพื่อตรวจสอบแรงจูงใจการซื้อและความต้องการของลูกค้า 011063.01 54536
011063 รวบรวมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 3.2ตีความการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดของลูกค้าได้อย่างชัดเจนพร้อมให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม 011063.02 54537
011063 รวบรวมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 3.3แนะนำลูกค้าโดยตรง ตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบายของกิจการ 011063.03 54538
011064 สร้างโอกาสในการขาย 4.1ตระหนักและหาโอกาสเพิ่มยอดขายตามนโยบายของกิจการ 011064.01 54539
011064 สร้างโอกาสในการขาย 4.2แนะนำผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ใช้ประกอบกันแก่ลูกค้า ตามความต้องการของร้านค้า 011064.02 54540
011064 สร้างโอกาสในการขาย 4.3เรียนรู้ และใช้วิธีการขายเพิ่มจากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานที่เป็นไปตามนโยบายของกิจการ 011064.03 54541

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  ทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อ :

1.1    จัดการลูกค้าที่ตอบสนองความต้องการได้ยาก

1.2    ทักษะการสื่อสารโดยคำพูด และโดยไม่ใช้คำพูด เพื่อถาม ฟัง และสังเกต เอาชนะข้อโต้แย้ง และปิดการขาย

    2.  ทักษะการอ่าน เขียนและการคำนวณ เพื่อ :

2.1    ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับสินค้า

2.2    อ่านสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

2.3    อ่านขั้นตอนและนโยบายของร้าน

3.    ทักษะการขาย เพื่อการใช้เทคนิคการขายที่หลากหลาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ประเภทของลูกค้า และความต้องการ รวมถึง :

1.1    พฤติกรรมของลูกค้าและสิ่งบ่งชี้

1.2    แรงจูงใจในการซื้อของลูกค้า

2.    เกณฑ์การปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ

3.    เทคนิคการขาย รวมถึง :

3.1    การขายเพิ่ม และการขายประกอบ

3.2    การตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้า

4.    ความรู้ในผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละส่วน

5.    การบริหารสินค้าและขอบเขตการให้บริการของร้าน

6.    ขั้นตอน และนโยบายของร้าน เกี่ยวข้องกับ

6.1    การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ

6.2    การรับสินค้าไว้ขายและจัดเก็บ

6.3    การตรวจนับสินค้าและการจัดเตรียมสินค้าให้มีพร้อมขาย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและคู่มือการทำงาน

3.    การรู้ถึงความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า

4.    ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ขายในร้าน

5.    ความรู้เกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์และข้อมูลแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ : รวมถึง

1.1    คุณสมบัติและประโยชน์

1.2    การควบคุม การจัดเก็บ

1.3    ราคา

1.4    คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

1.5    ความพร้อมใช้งานของสินค้าคงคลัง

1.6    การใช้จำแนกตามวันที่

1.7    การรับประกัน

1.8    การสาธิต

2. แหล่งที่มาของสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง : รวมถึง

2.1    อินเทอร์เน็ต

2.2    ป้าย

2.3    ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า

2.4    สมาชิกในทีม

2.5    คู่มือผลิตภัณฑ์ของร้านหรือผู้จัด

2.6    วิดีโอ

3. ข้อกำหนดตามกฎหมาย : รวมถึง

3.1    เกณฑ์ปฏิบัติของอุตสาหกรรม

3.2    กฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายสุรา

3.3    กฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายบุหรี่

3.4    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

3.5    การขายสินค้ามือสอง

3.6    พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

3.7    การขนส่ง การควบคุม และจัดเก็บสินค้า

4. ลูกค้า : รวมถึง

4.1  ลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการ ที่เป็นบุคคลหรือองค์กร

4.2  ลูกค้าภายใน และ ภายนอกองค์กร

4.3  ลูกค้าใหม่หรือที่ซื้อซ้ำ

4.4  ผู้คนจากหลากหลายภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

4.5  ลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในความสามารถทางกายภาพและจิตใจ

5. คำถามของลูกค้าประจำ : เกี่ยวข้องกับ

5.1    ความพร้อมใช้งาน

5.2    คุณสมบัติและประโยชน์

5.3    ราคาและการลดราคา

5.4    คุณภาพ

6. การแก้ปัญหา  : มีผลต่อ

6.1  การใช้ทรัพยากร

6.2  ขั้นตอนและนโยบายของกิจการ

7. การทำธุรกรรมการขาย : ในรูปแบบ

7.1  พบหน้ากัน

7.2  ออนไลน์

7.3  ผ่านทางโทรศัพท์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้านยินดีต้อนรับ