หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับสินค้าไว้ขาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-2-036ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รับสินค้าไว้ขาย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 2

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานขาย ระดับ 2 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสินค้า การจัดเตรียมสถานที่รับสินค้าจากผู้ส่งมอบ จัดเตรียม ใช้ และดูแลเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าให้พร้อมใช้งาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO 3323 ผู้จัดซื้อ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011081 รับสินค้าจากผู้ส่งมอบ 1.1ดำเนินการรับสินค้าตามกระบวนการ ขั้นตอน และนโยบายของร้านค้า 011081.01 54564
011081 รับสินค้าจากผู้ส่งมอบ 1.2 เตรียมสถานที่รับสินค้าตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011081.02 54565
011082 ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2.1ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าให้บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011082.01 54566
011082 ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2.2ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างถูกต้องตามคู่มือและนโยบายของร้านค้า 011082.02 54567
011082 ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2.3 บำรุงรักษาและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ตามคู่มือ และนโยบายของร้านค้า 011082.03 54568

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  ปฏิบัติการรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ

2.  ปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีการปฏิบัติรับสินค้าจากผู้ส่งมอบสินค้า

2. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในงานคลังสินค้า

3. การดูแลรักษา และการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    ใบผ่านการอบรมเรื่องการรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ

2.    ใบผ่านการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า การดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์

3.    เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหัวหน้างาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ประเมินเกี่ยวกับการรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ

(ง) วิธีการประเมิน 

1.    พิจารณาหลักฐานความรู้ 

2.    พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

a.    ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดเตรียมสถานที่รับสินค้าจากผู้ส่งมอบ 

b.    ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าให้

พร้อมใช้งาน

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

a.    รับสินค้าจากผู้ส่งมอบ ได้อย่างถูกต้อง 

b.    ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง

c.    การดูแลรักษา และการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ