หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้อุปกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงาน ณ จุดชำระเงิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-2-031ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้อุปกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงาน ณ จุดชำระเงิน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานปฏิบิตการขาย ระดับ 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานขาย ระดับ 2 ที่สามารถใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรม ดำเนินการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน บรรจุหีบห่อสินค้า และดำเนินการขายให้เสร็จสมบูรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO 5223 พนักงานช่วยขายในร้านค้า 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011031 ใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 1.1 เปิดและปิด ช่องทางการขาย ณ จุดชำระเงินตามนโยบายและขั้นตอนของกิจการ 011031.01 54469
011031 ใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 1.2 จัดการช่องทางการขาย ณ จุดชำระเงิน ตามขั้นตอนของกิจการ 011031.02 54470
011031 ใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 1.3จัดการเงินสดตามขั้นตอนความปลอดภัยของกิจการ 011031.03 54471
011031 ใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 1.4รักษาเงินสดย่อยตามนโยบายของกิจการ 011031.04 54472
011031 ใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 1.5เอาใจใส่ และกระตือรือร้น ต่อการใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงินตามนโยบายของกิจการ 011031.05 54473
011031 ใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 1.6บันทึกธุรกรรมที่ผิดพลาดตามนโยบายของกิจการ 011031.06 54474
011031 ใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 1.7ตรวจสอบเอกสารอื่นๆให้เพียงพอต่อการขาย เช่น บัตรกำนัล และสลิปการขายและใบเสร็จรับเงินได้อย่างเหมาะสม 011031.07 54475
011031 ใช้อุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 1.8 แจ้งลูกค้าถึงความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ณ จุดชำระเงินเมื่อจำเป็น 011031.08 54476
011032 ตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรม 2.1 ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าราคา และเงินที่เรียกเก็บถูกต้อง 011032.01 54477
011032 ตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรม 2.2 เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขจากแหล่งต่างๆและคำนวณตัวเลขอย่างถูกต้องทั้งโดยใช้ และไม่ใช้เครื่องคิดเลข 011032.02 54478
011033 ดำเนินการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน 3.1 ดำเนินธุรกรรม ณ จุดชำระเงินให้ครบถ้วนตามนโยบายของกิจการ 011033.01 54479
011033 ดำเนินการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน 3.2 ระบุและใช้ขั้นตอนของกิจการ เกี่ยวกับเงินสด และไม่ใช่เงินสด 011033.02 54480
011033 ดำเนินการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน 3.3ระบุและใช้ขั้นตอนของกิจการ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน และการคืน 011033.03 54481
011033 ดำเนินการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน 3.4เคลื่อนย้ายสินค้าผ่านบริเวณจุดชำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความใส่ใจและความระมัดระวังต่อความบอบบางและบรรจุภัณฑ์ 011033.04 54482
011033 ดำเนินการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน 3.5 ป้อนข้อมูลผ่านอุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 011033.05 54483
011033 ดำเนินการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน 3.6แจ้งค่าสินค้า และจำนวนเงินที่รับมาจากลูกค้า ด้วยวาจา 011033.06 54484
011033 ดำเนินการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน 3.7 ทอนเงินถูกต้อง 011033.07 54485
011034 ดำเนินการขายให้เสร็จสมบูรณ์ 4.1ดำเนินการเกี่ยวกับใบ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี และการทำธุรกรรมด้านบัตรสมาชิก หรือบัตรลดราคา 011034.01 54486
011034 ดำเนินการขายให้เสร็จสมบูรณ์ 4.2 ระบุข้อมูลลูกค้าและดำเนินการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนดเวลา 011034.02 54487
011034 ดำเนินการขายให้เสร็จสมบูรณ์ 4.3ดำเนินการขาย หรือนำลูกค้าไปยัง ณ จุดชำระเงิน ตามนโยบายของกิจการโดยไม่ชักช้า 011034.03 54488
011034 ดำเนินการขายให้เสร็จสมบูรณ์ 4.4 ขอบคุณลูกค้า ตามนโยบายและขั้นตอนของกิจการ 011034.04 54489
011035 บรรจุหีบห่อสินค้า 5.1 ดูแลให้มีวัสดุสำหรับการบรรจุหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 011035.01 54490
011035 บรรจุหีบห่อสินค้า 5.2 เลือกวัสดุสำหรับการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม 011035.02 54491
011035 บรรจุหีบห่อสินค้า 5.3 บรรจุหีบห่อตามความจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประณีต 011035.03 54492
011035 บรรจุหีบห่อสินค้า 5.4บรรจุสินค้าต่างๆ ให้ปลอดจากความเสียหายในระหว่างการขนส่ง และมีการติดป้ายเตือนเมื่อจำเป็น 011035.04 54493
011035 บรรจุหีบห่อสินค้า 5.5 จัดการส่งสินค้าโดยพัสดุไปรษณีย์หรือโดย วิธีการจัดส่งใดๆตามที่กิจการกำหนด 011035.05 54494

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  ทักษะด้านการสื่อสารและด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อ :

1.1    ถามคำถามที่จะระบุและยืนยันความต้องการ

1.2    แจ้งถึงความล่าช้าแก่ลูกค้า

1.3    ฟังอย่างตั้งใจ

1.4    ร้องขอวัสดุหีบห่อหรือถุงอย่างเพียงพอผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา

1.5    ใช้สารสนเทศร่วมกัน

1.6    แจ้งสถานะราคา หรือจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด

1.7    ใช้และตีความการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด

1.8    ใช้ภาษาและแนวคิดที่เหมาะสมกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

2.  ทักษะการจัดการตนเอง เพื่อ :

2.1  จัดการกับธุรกรรมที่แตกต่างกัน

2.2  ปฏิบัติตามขั้นตอนการเริ่มต้นประจำวัน

3.  ทักษะในการอ่าน เขียน และการคำนวณ เพื่อ :

3.1    ทำเอกสารการขาย และสารสนเทศ

3.2    ทอนเงิน

3.3    ปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมถึงการบวก ลบ คูณ หาร การคำนวณร้อยละ               

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมเงินสด และไม่ใช่เงินสด 

1.1    การทำงานของอุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน

1.2    การจัดการเอกสารที่ไม่ใช่เงินสด

1.3    การจัดการเรื่องของประเภทของธนบัตรและเหรียญที่ใช้ทอน

1.4    การจัดเก็บเงินสดต่างๆในอุปกรณ์ ณ จุดชำระเงิน 

1.5    การนับเงินสด

1.6    การรักษาเงินสดย่อย

1.7    การเปิดและปิดอุปกรณ์คิดเงิน ณ จุดชำระเงิน

1.8    การบันทึกการขาย

1.9    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมที่เป็นเงินสดและไม่ใช่เงินสด

2.  เกี่ยวกับหน้าที่ในการปฏิบัติงานและขั้นตอนการใช้งาน 

2.1  เครื่องคิดเลข

2.2  เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

2.3  จอแสดงผลตัวเลข

3.  เทคนิคการเคลื่อนย้ายและบรรจุหีบห่อสินค้า

4.  ขอบเขตของการให้บริการของร้านค้า

5.  กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย รวมไปถึง :

5.1  หลักเกณฑ์การปฏิบัติของอุตสาหกรรม

5.2  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (WHS)

5.3  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

6.  นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของร้าน รวมไปถึง :

6.1  หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

6.2  การบริการลูกค้า

6.3  การเปลี่ยนและคืนสินค้า

6.4  การเคลื่อนย้าย การบรรจุหีบห่อสินค้า

6.5  ธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน

7.  การสต๊อกสินค้า

8.  คุณสมบัติของเครื่องคิดเลข


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

                       2.1  รายการสินค้า และราคา

    2.2  รายการและหลักฐานเกี่ยวกับการขายสินค้า

    2.3  นโยบายและคู่มือการทำงาน

3. การรู้วิธีใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดชำระเงิน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. นโยบายและขั้นตอนของกิจการ : เกี่ยวกับ

1.1    การจัดการเงินสด

1.2    การทำธุรกรรมทางการเงิน

1.3    เทคนิคของการจัดการสต็อกสินค้า

1.4    ปฏิบัติงาน ณ จุดชำระเงิน

1.5    การทำธุรกรรมการขาย

1.6    ความมั่นคงปลอดภัย

2. เอกสาร ณ จุดชำระเงิน  : รวมถึง

2.1  สลิปบัตรเครดิต

2.2  บิล

2.3  แผ่นข้อความ

2.4  แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

2.5  บิลคืนสินค้า

2.6  สื่อส่งเสริมการขาย

3. ลูกค้า : รวมถึง

3.1  ลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการ ที่เป็นบุคคลหรือองค์กร

3.2  ลูกค้าภายใน และ ภายนอกองค์กร

3.3  ลูกค้าใหม่หรือที่ซื้อซ้ำ

3.4  ผู้คนจากหลากหลายภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

3.5  ลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในความสามารถทางกายภาพ และจิตใจ

4. การคำนวณตัวเลข  : รวมถึง

4.1  การบวกและการลบ

4.2  การคำนวณเงินและการทอนเงิน

4.3  การคำนวณส่วนลด

4.4  การประมาณปริมาณ

4.5  การวัด

4.6  การคูณและการหาร

4.7  เปอร์เซ็นต์

5. ดำเนินธุรกรรม ณ จุดชำระเงิน :  รวมถึง

5.1  เช็ค

5.2  บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก

5.3  อุปกรณ์โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

5.4  การแลกเปลี่ยน

5.5  บัตรกำนัล

5.6  การคืนสินค้า

6. อุปกรณ์จุดชำระเงิน  :  รวมถึง

6.1  ลิ้นชักเก็บเงิน

6.2  ที่จ่ายเงิน

6.3  อุปกรณ์โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

6.4  เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

6.5  จอแสดงผลตัวเลข

6.6  สแกนเนอร์

6.7  การติดแท็กรักษาความปลอดภัย

7. วัสดุ สำหรับบรรจุหีบห่อ   : รวมถึง

7.1  เทปกาว

7.2  ถุง

7.3  กล่อง

7.4  พลาสติกกันกระแทก

7.5  การห่อของขวัญ

7.6  กระดาษ

7.7  ริบบิ้น

7.8  เชือก

8. วิธีการจัดส่ง   : รวมถึง

8.1  การจัดส่งภายในหรือต่างประเทศ

8.2  ค่าระวาง

8.3  พัสดุ

8.4  ไปรษณีย์ธรรมดา หรือไปรษณีย์ด่วน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2.    จำลองสถานการณ์ เพื่อประเมินความเข้าใจ ยินดีต้อนรับ