หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ลดความสูญเสียของร้านค้าเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-2-037ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ลดความสูญเสียของร้านค้าเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานขาย ระดับ 2 ที่มีความสามารถในการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในร้านค้า ดูและรักษาเงินสดในมือ ป้องกันการสูญหายของสินค้าจากการลักขโมย และป้องกันอันตรายที่เกิดจากสินค้าและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจค้าปลีก 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 3323 ผู้จัดซื้อ

 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
011091 ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในร้านค้า 1.1เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในร้านค้า 011091.01
011091 ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในร้านค้า 1.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนระบบรักษาความปลอดภัยของร้านค้า 011091.02
011092 ดูและรักษาเงินสดในมือ 2.1 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูและรักษาเงินสดในมือ 011092.01
011092 ดูและรักษาเงินสดในมือ 2.2 ตรวจนับ บันทึก และจัดเก็บ เงินสดในมือ ตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กำหนดของร้านค้า 011092.02
011093 ป้องกันการสูญหายของสินค้าจากการลักขโมย 3.1 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการสูญหายของสินค้าจากการลักขโมย 011093.01
011093 ป้องกันการสูญหายของสินค้าจากการลักขโมย 3.2 สังเกตและจัดการกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้าตามวิธีปฏิบัติของร้านค้า 011093.02
011093 ป้องกันการสูญหายของสินค้าจากการลักขโมย 3.3ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการจัดการกับผู้ลักขโมยทั้งที่เป็นบุคคลภายในและภายนอก 011093.03
011094 ป้องกันอันตรายที่เกิดจากสินค้าและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 4.1เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสินค้าและอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 011094.01
011094 ป้องกันอันตรายที่เกิดจากสินค้าและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 4.2 จัดเก็บสินค้า วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ อย่างปลอดภัย 011094.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะด้านการสื่อสาร

1.1  ทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงบวก ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น ขณะตรวจค้นประเป๋าลูกค้า

 2. ทักษะด้านการอ่าน เขียน และการคำนวณ ได้แก่ :

2.1    การนับปริมาณสินค้า

2.2    การอ่านและแปลความความข้อแนะนำของผู้ผลิตในการจัดเก็บสินค้า

2.3    เงินสดในมือ

2.4    บันทึกรายการสินค้าที่ถูกขโมย

3. ทักษะในการสังเกตถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัย

4. ทักษะในการดูแลและจัดเก็บสินค้า

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในร้าน และตำแหน่งที่ตั้ง

2.    ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานเมื่อมีการลักขโมยทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย

3.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยของเงินสดและทรัพย์สินอื่น

4.    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ในเรื่องเกี่ยวกับ :

4.1    การตรวจค้นกระเป๋าหรือถุงใส่สินค้าของลูกค้า

4.2    การนับ การวัด และการชั่งน้ำหนักสินค้า

4.3    การจัดการกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือเมื่อมีการลักขโมยเกิดขึ้น

4.4    การจัดการและการจัดเก็บสินค้า

4.5    การรายงานปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

4.6    ความปลอดภัย

4.7    การหมุนเวียนของสินค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

2.1    ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน

2.2    ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมค้าปลีก

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ระบบรักษาความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติ : ในเรื่องเกี่ยวกับ

1.1    การพกอาวุธ

1.2    เงินสด

1.3    ลูกค้า

1.4    อุปกรณ์ และเครื่องมือ เช่น ระบบเตือนภัย กล้องวงจรปิด

1.5    กุญแจ

1.6    พื้นที่ควบคุม

1.7    บุคลากร

1.8    สินค้า

1.9    บุคคลภายนอก

2. นโยบายและวิธีปฏิบัติ  : ในเรื่องเกี่ยวกับ

2.1    การรายงานปัญหาและข้อบกพร่อง

2.2    ความปลอดภัย

2.3    การเฝ้าระวังสินค้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. แฟ้มข้อมูลประวัติการทำงานและรายงานผลการปฏิบัติงานจากบุคคลที่สามยินดีต้อนรับ