หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยของร้านค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-2-030ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยของร้านค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 2

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควรสามารถปฏิบัติงาน มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานขาย ระดับ 2 ซึ่งสามารถทำงานดูแลและรักษาสภาพร้านค้า จัดระเบียบพื้นที่ทำงาน และจัดการอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO 5223 พนักงานช่วยขายในร้านค้า 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ม 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011021 ดูแลและรักษาสภาพร้านค้า 1.1 รักษาพื้นที่ทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นระเบียบตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการ 011021.01 54457
011021 ดูแลและรักษาสภาพร้านค้า 1.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและพนักงานตามนโยบายของกิจการ 011021.02 54458
011021 ดูแลและรักษาสภาพร้านค้า 1.3 จัดระเบียบพื้นที่การทำงานและการวางสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการ 011021.03 54459
011022 จัดระเบียบพื้นที่ทำงาน 2.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 011022.01 54460
011022 จัดระเบียบพื้นที่ทำงาน 2.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการที่เกี่ยวข้องในการทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน 011022.02 54461
011022 จัดระเบียบพื้นที่ทำงาน 2.3 ดำเนินการ คัดแยกขยะและของเหลือทิ้ง เพื่อรีไซเคิลและกำจัด ตามนโยบายของกิจการและข้อกำหนดทางกฎหมาย 011022.03 54462
011022 จัดระเบียบพื้นที่ทำงาน 2.4 กำจัด และทำความสะอาดสิ่งรั่วไหล ทั้งของเสียและอาหารที่อาจเป็นอันตรายตามนโยบายความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน (WHS) 011022.04 54463
011022 จัดระเบียบพื้นที่ทำงาน 2.5 บำรุงรักษาอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองของร้านค้าอย่างถูกต้องหลังการใช้งาน 011022.05 54464
011022 จัดระเบียบพื้นที่ทำงาน 2.6 ใช้และทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ตามคู่มือแนะนำจากโรงงาน และข้อกำหนดตามกฎหมาย 011022.06 54465
011023 จัดการอันตรายที่อาจเกิด 3.1รายงาน การรั่วไหลของอาหารของเสีย หรือ สิ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกิจการและข้อกำหนดทางกฎหมาย 011023.01 54466
011023 จัดการอันตรายที่อาจเกิด 3.2 มีป้ายแสดงพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 011023.02 54467
011023 จัดการอันตรายที่อาจเกิด 3.3 ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวที่เหมาะสมเมื่อทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน 011023.03 54468

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ม

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการอ่าน เขียน และการคำนวณ เพื่อ :

1.1    อ่านข้อแนะนำของผู้ผลิต

1.2    อ่านฉลากและคำเตือนสำหรับการใช้สารเคมีและสารอันตราย

2. ทักษะการจัดการตนเอง เพื่อ :

2.1  การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาด

2.2  การใช้งานและจัดเก็บ สารเคมี สารอันตราย และวัตถุไวไฟ

2.3  ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    คำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด วัสดุทำความสะอาด และสารอันตราย

2.    ป้ายที่ใช้ระบุถึง สารเคมี และสารอันตราย รวมถึงป้าย Hazchem

3.    บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่เกี่ยวกับ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (WHS) และเกณฑ์การปฏิบัติของอุตสาหกรรม

4.    ขั้นตอนและนโยบายของกิจการ ที่เกี่ยวกับ :

4.1  บริการดูแลทำความสะอาด

4.2  อาชีวอนามัยส่วนบุคคล

4.3  การรายงานปัญหาและข้อบกพร่อง

4.4  การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำความสะอาด

4.5  การกำจัดของเสีย  การรีไซเคิล และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteriaประวัติส่วนตัวรวมทั้งผ่านการฝึกอบรมใดมาบ้าง รางวัลที่เคยได้รับ ไปพิจารณาในคู่มือ) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข)   หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    วิธีการทำความสะอาดและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในร้านค้าปลีก

3.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

3.1    นโยบายขององค์กรและวิธีปฏิบัติในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

3.2    คู่มือการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมถึงวิธีการทำความสะอาด

(ค)  คำแนะนำในการประเมิน

ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    พื้นที่ทำงาน  : เช่น  

1.1    ม้านั่ง

1.2    เคาน์เตอร์

1.3    พื้นที่โชว์สินค้า

1.4    จุดชำระเงิน

1.5    อุปกรณ์รับชำระเงิน

1.6    พื้นที่เตรียมสินค้า

1.7    อ่างล้างมือ

1.8    พื้นที่จัดเก็บ

1.9    ทางเดิน

2.    ขั้นตอนและนโยบายการของกิจการ  : เกี่ยวข้องกับ

2.1    วิธีการทำความสะอาด

2.2    การมีปฏิสัมพันธ์กับ ลูกค้า สมาชิกในทีม

2.3    การกำกับดูแลและการจัดการ

2.4    คำบรรยายลักษณะงานและความรับผิดชอบ

2.5    การบำรุงรักษาและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด

2.6    อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน

2.7    อาชีวอนามัยส่วนบุคคล

2.8    การใช้และการเก็บรักษาสารเคมีทำความสะอาด

3.    การจัดการและการทำความสะอาดประจำวัน : อาจเปลี่ยนไปตาม

3.1    เกณฑ์การปฏิบัติของอุตสาหกรรม

3.2    คุณลักษณะของสินค้าคงคลัง

4.    ข้อกำหนดทางกฎหมาย  : เกี่ยวกับ

4.1    การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

4.2    อาชีวอนามัยของส่วนกลางและท้องถิ่น

4.3    สารอันตรายและสินค้าอันตราย

4.4    การติดฉลากในสถานที่ทำงาน

4.5    อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน

4.6    การขนส่ง และการจัดเก็บสินค้า

4.7    การใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน

4.8    การกำจัดของเสีย

5.    เครื่องมือและอุปกรณ์  : เช่น

5.1    การทำความสะอาด

5.2    การแสดงและการส่งเสริมการขาย

5.3    การเตรียมอาหาร

5.4    จุดชำระเงิน

5.5    การเก็บรักษา

6.    รายงาน  : ในรูปแบบ

6.1    การส่งอีเมล์

6.2    การส่งทางโทรสาร

6.3    การรายงานทางโทรศัพท์

6.4    การรายงานต่อหน้า

7.    บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  : รวมถึง

7.1    ผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่

7.2    เพื่อนร่วมงาน

7.3    ผู้จัดการ

7.4    หัวหน้าทีม

8.    พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย  : รวมถึง

8.1    พื้นที่สำหรับลูกค้า

8.2    พื้นที่เฉพาะพนักงาน

8.3    พื้นที่ที่อาจรวมถึงอันตรายเกิดขึ้นได้จากการชำรุดของอุปกรณ์ เช่น สายไฟหลวม ความคมของวัสดุอุปกรณ์ การรั่วไหล สารเคมีที่ไม่รู้จักและอาจเป็นอันตราย

9.    อุปกรณ์ป้องกันตัว  : รวมถึง

9.1    หน้ากาก

9.2    ถุงมือ

9.3    ถุงเก็บ

9.4    รองเท้าและเสื้อผ้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ