หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานภายใต้ความต้องการขององค์กร

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-2-029ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานภายใต้ความต้องการขององค์กร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 2

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควรมีผลการปฏิบัติงาน ทักษะ ความรู้ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานขาย ระดับ 2 ซึ่งสามารถทำงานภายใต้ความต้องการขององค์กร มีส่วนสนับสนุนการทำงานของทีม พร้อมกับรักษาบุคลิกภาพของตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถพัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO 5223 พนักงานช่วยขายในร้านค้า 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ม 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011011 ทำงานภายใต้นโยบายขององค์กร 1.1 ระบุความรับผิดชอบ และขอคำแนะนำจาก บุคคลที่เหมาะสม 011011.01 54438
011011 ทำงานภายใต้นโยบายขององค์กร 1.2 แก้ปัญหาตารางงานและแจ้งถึงความไม่พร้อมในชั่วโมงทำงานของตารางงานตามนโยบายและกระบวนการทำงานขององค์กร 011011.02 54439
011011 ทำงานภายใต้นโยบายขององค์กร 1.3 พัฒนาความรู้ และ ใช้ความรู้นั้น ในการปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ 011011.03 54440
011011 ทำงานภายใต้นโยบายขององค์กร 1.4 ปฏิบัติงานในหน้าที่สอดคล้องวัฒนธรรมองค์กร 011011.04 54441
011011 ทำงานภายใต้นโยบายขององค์กร 1.5 ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน 011011.05 54442
011011 ทำงานภายใต้นโยบายขององค์กร 1.6 ระบุมาตรฐานและค่านิยมที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อองค์กร และสื่อสารสิ่งนี้ผ่านช่องทางที่เหมาะสม 011011.06 54443
011011 ทำงานภายใต้นโยบายขององค์กร 1.7 ระบุ รับรู้ และปฏิบัติตามพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและยั่งยืน 011011.07 54444
011012 สนับสนุนการทำงานของทีม 2.1 พฤติกรรมการแสดงออก ที่มีความสุภาพ และเป็นประโยชน์ 011012.01 54445
011012 สนับสนุนการทำงานของทีม 2.2 ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานในเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดของสถานที่ทำงาน 011012.02 54446
011012 สนับสนุนการทำงานของทีม 2.3 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่กำหนด 011012.03 54447
011012 สนับสนุนการทำงานของทีม 2.4 ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดความยุ่งยาก 011012.04 54448
011012 สนับสนุนการทำงานของทีม 2.5 ใช้เทคนิคการถาม เพื่อการอธิบายถึงความรับผิดชอบ หรือการให้คำแนะนำ 011012.05 54449
011012 สนับสนุนการทำงานของทีม 2.6 แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของการไม่เลือกปฏิบัติในการติดต่อกับทั้งลูกค้าและพนักงานทุกคน 011012.06 54450
011013 แต่งกายตามระเบียบขององค์กร 3.1 การแต่งกายและแสดงออกอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดขององค์กร บทบาท และระดับตำแหน่งงาน 011013.01 54451
011013 แต่งกายตามระเบียบขององค์กร 3.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านอาชีวอนามัยส่วนบุคคลตามนโยบายขององค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 011013.02 54452
011014 พัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 4.1 ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อแนะนำและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับงาน 011014.01 54453
011014 พัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 4.2 ปฏิบัติงานประจำวันที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 011014.02 54454
011014 พัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 4.3 จัดลำดับการทำงานให้สอดคล้องกับกรอบเวลาที่กำหนด 011014.03 54455
011014 พัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 4.4 รักษาสมดุลยภาพระหว่างภาระงาน และภาระส่วนตัว 011014.04 54456

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ ต่อการถามคำถาม เพื่อระบุและยืนยันความต้องการ ปฏิบัติตามข้อแนะนำประจำวันผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ใช้ภาษาและมีแนวคิดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ใช้และตีความการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด

2.    ทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้ ต่อการ ตีความและปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการทำงานขององค์กร  ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารในที่ทำงาน

3.    ทักษะในการแสดงออกเชิงบุคลิกภาพ ให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของที่ทำงาน

4.    ทักษะในการวางแผนและการจัดการงานภายในกรอบเวลาของที่ทำงาน

5.    ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

6.    ทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    รางวัลและข้อตกลงของอุตสาหกรรม ซึ่งสัมพันธ์กับ บทบาทในการทำงาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงาน

2.    กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3.    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (work health and safety : WHS)

4.    ความสัมพันธ์ในสถานที่ทำงาน 

5.    นโยบายในที่ทำงาน แผนงาน และขั้นตอน เกี่ยวข้องกับ ความคับข้องใจ พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ ปัญหาโอกาสที่เท่าเทียมกัน การล่วงละเมิด อาชีวอนามัยและบุคลิกภาพ

6.    การทำงานเป็นกะของพนักงาน การแจ้งเตือนเมื่อมีการเลื่อนการปฏิบัติงานตามกะ หรือการไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามกะ

7.    กะการทำงานและการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามกะ

8.    การจัดให้มีการบริการลูกค้า ต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

9.    จริยธรรมในสถานที่ทำงาน

10.    การให้คำปรึกษาพนักงาน และวิธีการทางวินัย

11.    โครงสร้างองค์กรของที่ทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.1    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.2    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

-    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

-    การบริการลูกค้า

-    การแต่งกายในสถานที่ทำงาน และอาชีวอนามัย

-    สิทธิและความรับผิดชอบของพนักงาน

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

สิ่งสำคัญสำหรับการประเมินและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในหน่วย

สมรรถนะหน่วยนี้ ได้แก่ 

1.    การระบุความต้องการขององค์กรซึ่งรวมถึง เป้าหมายและคุณค่าได้อย่างชัดเจน

2.    แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของตัวเอง และความต้องการขององค์กร 

3.    แสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน สำหรับการสนับสนุนพนักงานและนายจ้าง ด้านสิทธิและความรับผิดชอบ

4.    แต่งกายตามรูปแบบขององค์กร  ถูกสุขลักษณะ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

บริบทของ และทรัพยากรที่ต้องใช้สำหรับการประเมิน การประเมินจะต้องให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการทำงานจริงหรือจำลองร้านค้าปลีก เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายและคุณค่าของที่ทำงาน นโยบายการทำงานและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ WHS การบริการลูกค้า ชุดพนักงาน อาชีวอนามัยส่วนบุคคล และบุคลิกภาพ สิทธิและความรับผิดชอบของพนักงาน รางวัลที่ได้รับและข้อตกลง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    ความต้องการขององค์กร :  ประกอบด้วย

1.1    หลักปฏิบัติในการเข้าถึง และหลักความเท่าเทียมกัน

1.2    การต่อต้านการเลือกปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

1.3    แผนธุรกิจและผลการดำเนินงานตามแผน 

1.4    มาตรฐานทางจริยธรรม 

1.5    เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ระบบงาน และกระบวนการทำงาน 

1.6    กฎหมาย นโยบายขององค์กร ตลอดจนแนวทาง และข้อกำหนด 

1.7    ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

1.8    การทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมอื่น ๆ  

1.9    การทำงานร่วมกับผู้บริหาร 

1.10    เน้นคุณภาพ และมีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐาน

2.    คนที่เหมาะสม : ประกอบด้วย

2.1    เพื่อนร่วมงาน 

2.2    ผู้บังคับบัญชา 

2.3    ผู้จัดการ 

2.4    ผู้ปฏิบัติงานอาวุโส

3.    สิทธิและความรับผิดชอบของพนักงาน : ประกอบด้วย

3.1    การมาปฏิบัติงาน

3.2    การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

3.3    รู้ข้อตกลงและเงื่อนไขของการจ้างงานของตัวเอง 

3.4    เชื่อฟังคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

3.5    ป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศ 

3.6    ความตรงเวลา 

3.7    สิทธิในการเป็นตัวแทนของสหภาพ 

3.8    การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 

4.    สิทธิและความรับผิดชอบของนายจ้าง :  เช่น

4.1    ความรับผิดชอบในการให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศ 

4.2    สิทธิที่จะให้คำปรึกษาหรือยกเลิกการจ้างพนักงาน หากพนักงานมีความประมาท หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุ กระทำผิดทางอาญา กระทำการทุจริต เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

5.    วัฒนธรรมองค์กร : เช่น

5.1    ลำดับชั้นของคำสั่ง 

5.2    พันธกิจ 

5.3    โครงสร้างองค์กรซึ่งรวมถึงตำแหน่งของตัวเองและบทบาทภายในโครงสร้าง 

5.4    เป้าหมายขององค์กรค่านิยมและพฤติกรรม 

5.5    นโยบายการทำงานขั้นตอนและคู่มือการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ

-    การติดต่อกับลูกค้า 

-    การทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมอื่น ๆ 

-    การมีปฏิสัมพันธ์กับการกำกับดูแลและการจัดการ 

-    คำบรรยายลักษณะงานและความรับผิดชอบ

6.    พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและยั่งยืน : เช่น

6.1    การพูดคุยและการเจรจาต่อรองปัญหาและงานกับสมาชิกในทีมอื่น ๆ การระบุและการรายงานความเสี่ยงหรืออันตราย

6.2    ฟังความคิดและความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ในทีม

6.3    การแบ่งปันความรู้และทักษะ 

6.4    การแก้ปัญหาเป็นทีม 

6.5    การดำเนินการตามขั้นตอนการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น 

-    ลดปริมาณของเสีย 

-    การรีไซเคิล 

-    นำมาใช้ใหม่ 

-    ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

-    การกำจัดของเสีย 

-    การจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ

7.    งานประจำวัน : เช่น

7.1 การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

7.2 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

7.3 การจัดการโทรศัพท์ 

7.4 การจัดระเบียบและรักษาพื้นที่ทำงาน 

7.5 การบำรุงรักษาและการจัดแสดงสินค้า 

7.6 การสังเกตการหยุดพักที่กำหนด 

7.7 การช่วยเหลือสมาชิกในทีมอื่น ๆ

7.8 การทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

8.    งาน : หมายถึง

8.1 งานที่ทำประจำวัน

8.2 งานที่ไม่ใช่งานที่ทำประจำวัน

9.    งานและลำดับความสำคัญของบุคคล :  เช่น  (เรื่องส่วนตัวกับงาน ต้องพิจารณาในการทำคู่มือ)

9.1 งาน และภาระผูกพันอื่น ๆ : เช่น

-    โรงเรียน 

-    บ้านและครอบครัว 

-    การปฏิบัติตามวัฒนธรรม 

-    งานอื่น ๆ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ม 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ม 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2.    สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้าน

3.    จำลองสถานการณ์ เพื่อประเมินความเข้าใจ ทักษะ คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ