Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติงานภายใต้ความต้องการขององค์กร
1
2
3
4
จัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยของร้านค้า
5
6
7
ใช้อุปกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงาน ณ จุดชำระเงิน
8
9
10
11
12
ปฏิบัติงานค้าปลีกโดยใช้เทคโนโลยี
13
14
15
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
16
17
18
19
ขายสินค้าและบริการเบื้องต้น
20
21
22
23
สื่อสารในร้านค้าเพื่อสนับสนุนทีมงาน
24
25
26
27
รับสินค้าไว้ขาย
28
29
ลดความสูญเสียของร้านค้าเบื้องต้น
30
31
32
33

ยินดีต้อนรับ