หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานค้าปลีกโดยใช้เทคโนโลยี

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-2-032ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานค้าปลีกโดยใช้เทคโนโลยี

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 2

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานขาย ระดับ 2 ที่มีความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านค้าปลีก  ใช้ทักษะการใช้แป้นพิมพ์  และใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO 5223 พนักงานช่วยขายในร้านค้า 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011041 บำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านค้าปลีก 1.1 ระบุวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า 011041.01 54495
011041 บำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านค้าปลีก 1.2 ใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของอุปกรณ์นั้น และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 011041.02 54496
011041 บำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านค้าปลีก 1.3 ระบุ และรายงานความผิดพลาดของอุปกรณ์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 011041.03 54497
011041 บำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านค้าปลีก 1.4 กำหนด และใช้โปรแกรมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับค้าปลีกตามนโยบายและขั้นตอนของกิจการ 011041.04 54498
011042 ใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำรายการขาย 2.1 ใช้แป้นพิมพ์ ตามเทคนิคการพิมพ์ โดยมีความเร็วและความถูกต้องตามกำหนด 011042.01 54499
011042 ใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำรายการขาย 2.2 ป้อนและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 011042.02 54500
011043 ใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลสนับสนุนการขาย 3.1ป้อนข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและขั้นตอนของกิจการ 011043.01 54501
011043 ใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลสนับสนุนการขาย 3.2ใช้อุปกรณ์ติดป้ายบอกราคาตามคำแนะนำของผู้ผลิตและนโยบายของกิจการ 011043.02 54502
011043 ใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลสนับสนุนการขาย 3.3 ป้อนข้อมูลให้ถูกต้องภายในเวลาจำกัดที่กำหนดไว้ 011043.03 54503

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    การวางแผนและทักษะในการจัดการเพื่อให้ได้งานตามระยะเวลาที่กำหนด

2.    ทักษะการแก้ปัญหาในการจัดการกับประเภทที่แตกต่างกันของการทำธุรกรรม

3.    ทักษะการอ่าน เขียน และการคำนวณ เพื่อ :

3.1    อ่านขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของร้าน

3.2    ป้อนข้อมูล

3.3    ทำธุรกรรม ณ จุดขาย

3.4    ปฏิบัติตามขั้นตอนการหาข้อผิดพลาดที่เป็นปกติธรรมดา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    นโยบายและขั้นตอนของกิจการเกี่ยวกับ

1.1    การดำเนินงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของร้าน

1.2    รายงานปัญหาและข้อบกพร่อง

2.    กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานปฏิบัติการค้าปลีก รวมถึงข้อกำหนดเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (WHS) 

3.    กฎเกณฑ์ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของการปฏิบัติ

4.    วัตถุประสงค์และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

5.    ข้อกำหนดสำหรับการออกใบอนุญาต สำหรับการขนย้ายสินค้า (ถ้ามี)

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

2.1  นโยบายและวิธีปฏิบัติขององค์กร

2.2  คู่มือการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์

               3.   การรู้วิธีใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ในร้านค้าปลีก

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)  คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

1.    อุปกรณ์  : รวมถึง

1.1    อุปกรณ์รับชำระเงิน

1.2    อุปกรณ์บาร์โค๊ด สำหรับติดป้ายราคา และการตรวจนับสินค้าคงคลัง

1.3    อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบพกพา

1.4    เครื่องพิมพ์

1.5    อุปกรณ์โอนเงิน ณ จุดชำระเงิน 

1.6    อุปกรณ์สั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์

1.7    อุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ

1.8    อุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า

1.9    อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บสินค้า เช่น ตู้เย็น

1.10     เครื่องชั่งน้ำหนัก

1.11     เครื่องวัดอุณหภูมิ

1.12     แท็ก สำหรับการรักษาความปลอดภัย

1.13     อุปกรณ์ลากรถเข็น

1.14     คอมพิวเตอร์

1.15     สแกนเนอร์

1.16     อุปกรณ์แป้นพิมพ์ตัวเลขรวมทั้งเครื่องคิดเลข

2.    ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย  : รวมถึง

2.1    ระบุอันตราย เช่น การตรวจสอบสถานที่ทำงาน

2.2    ไฟฉุกเฉินและขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุ

2.3    ขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคล

2.4    การจัดการความเครียด

2.5    ขั้นตอนการใช้งานของเสื้อผ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันส่วนบุคคล

2.6    รายงานการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในที่ทำงาน

3.   บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   : รวมถึง

3.1  ผู้บังคับบัญชา

3.2  หัวหน้าทีม

3.3  ผู้จัดการ

4.   นโยบายและขั้นตอนของกิจการ : รวมถึง

4.1  การบริหารกิจการ

4.2  ระบบการจัดการทั่วไป

4.3  การดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ค้าปลีก

4.4  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (WHS)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. จำลองสถานการณ์ เพื่อประเมินความเข้าใจ ทักษะ คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ