คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-4-049ZB รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า (security)
RTS-ZZZ-4-050ZB ความปลอดภัยของร้านค้า (safety)
RTS-ZZZ-4-051ZB จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
RTS-ZZZ-4-052ZB จัดการความเสี่ยงร้านค้า (risk)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0113-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0255-A : สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ยินดีต้อนรับ