คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ  ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3  และต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-4-049ZB รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-4-050ZB รักษาความปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-4-051ZB จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
RTS-ZZZ-4-052ZB จัดการความเสี่ยงร้านค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0113-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0255-A : สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ยินดีต้อนรับ