หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการความเสี่ยงร้านค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-4-052ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความเสี่ยงร้านค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ป้องกันความสูญเสีย ระดับ 4

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพป้องกันความสูญเสีย ระดับ 4 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยง  และการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
021061 ตรวจและระบุความเสี่ยง 1.1ตรวจสอบความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 021061.01 54791
021061 ตรวจและระบุความเสี่ยง 1.2ระบุความเสี่ยงในร้านค้า เช่น การจัดเรียงสินค้าเสี่ยงต่อการเสียหายสูญหายการทุจริตของพนักงาน 021061.02 54792
021062 การตอบสนองต่อความเสี่ยง 2.1 การดำเนินการต่อความเสี่ยงที่ตรวจพบ 021062.01 54793
021063 การรายงานความเสี่ยง 3.1 การดำเนินการจัดทำรายงานความเสี่ยงแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 021063.01 54794
021064 การป้องกันความเสี่ยง 4.1การดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงซ้ำ 021064.01 54795

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านการสื่อสาร

1.1    ทักษะในการถามคำถามได้ตรงประเด็นและตรงตามความต้องการ

1.2    ทักษะการกำหนดและแบ่งความรับผิดชอบในหน้าที่งาน

1.3    ทักษะในการอธิบายและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานได้อย่างชัดเจน    

1.4    ทักษะในการให้คำแนะนำ

1.5    ทักษะในการรายงานถึงความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

1.6    ทักษะในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร

1.7    ทักษะการใช้และการตีความการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด

1.8    ทักษะการใช้ภาษา และแนวคิดตามวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม

2.    ทักษะในการพัฒนาระบบและกระบวนการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

3.    ทักษะด้านการอ่าน เขียน และการคำนวณ

3.1    ทักษะด้านการอ่าน และเขียนเอกสาร

3.2    ทักษะการเขียนรายงาน

3.3    ทักษะการวิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.4    ทักษะด้านการคำนวณและการประเมินความเสี่ยง

4.    ทักษะด้านเทคนิค 

4.1    ใช้ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

4.2    ทางออกฉุกเฉิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

2.    ความรู้เรื่องการถือครองและการจัดเก็บสินค้า/เครื่องมือ อุปกรณ์ที่อันตรายและไม่อันตราย

3.    ความรู้เรื่องนโยบายขององค์กรและวิธีการปฏิบัติงาน ในเรื่อง :

3.1    การอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.2    เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและลูกค้า

3.3    ลำดับขั้นในการควบคุม/ตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.4    แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมค้าปลีก

3.5    วิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

3.6    ระบบการรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

4.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการปฏิบัติเมื่อเกิดการหกหรือการรั่วไหลของวัตถุ /สารเคมี อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย

5.    ความรู้เรื่องข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวปฏิบัติในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

6.    ความรู้เรื่องวิธีการใช้ลิฟต์ที่ปลอดภัย

7.    ความรู้เรื่องวิธีการกำจัดของเสีย และวัตถุอันตราย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

2.1    ข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวปฏิบัติในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

2.2    นโยบายขององค์กรและวิธีการปฏิบัติงาน

2.3    อุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    วิธีการประเมินความเสี่ยง : เช่น

1.1    การประเมินตามหน้าที่งาน

1.2    การทบทวน/พิจารณาข้อมูลการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ

1.3    กระบวนการให้คำปรึกษา และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน

2.    วิธีการรายงาน : อยู่ในรูปแบบ 

2.1    ทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2    ลายลักษณ์อักษร

2.3    ตารางการปฏิบัติงาน

3.    มาตรการจัดการความเสี่ยง : ได้แก่

3.1    การป้องกัน ขจัด หรือลดความรุนแรง

3.2    การกู้ภัย

3.3    การกลับคืนสภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้าน

2. แฟ้มข้อมูลประวัติการทำงานและรายงานผลการปฏิบัติงานจากบุคคลที่สามยินดีต้อนรับ